Woonkeuken

De Woonkeuken

Het recept voor een vruchtbare samenwerking in de woningsector

De woningmarkt staat enorm onder druk. De komende jaren moeten ongeveer een miljoen extra woningen worden gebouwd. Deze groei brengt uitdagingen met zich mee. De Woonkeuken biedt haar netwerk daarom een platform om ideeën uit te wisselen en kennis te delen. Het helpt hen bij beleidsontwikkeling en planvorming. Daarnaast faciliteert de Woonkeuken projecten met een experimenteel karakter die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van wonen.

Wie mag aanschuiven?

In de Woonkeuken ontmoeten professionals elkaar die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de vastgoedmarkt. Dat zijn bouwers, vastgoedbedrijven, architecten, ingenieurs, stedenbouwkundigen, bestuurders van overheden, ambtenaren, medewerkers van het kadaster en vertegenwoordigers van natuur en milieu en uit onderwijs en wetenschap. Daarnaast schuiven regelmatig mensen aan uit andere disciplines.

De Woonkeuken is een onderdeel van de Overijsselse Aanpak.
Ik lees graag meer over deze aanpak

Instrumenten

Maak gebruik van de kennis en ervaring die we hebben bij de Woonkeuken. Waar wil jij meer over weten?

Woonagenda’s

De regionale woonagenda’s Twente en West Overijssel zijn het kompas van gemeenten en provincie op de woningmarkt: waar werken we met elkaar naar toe en op welke manier gaan we daarin samenwerken? In de regionale woonagenda’s staan de opgaven en ambities voor de periode 2021-2025

Woonagenda’s
Aanjaagteam

Het provinciaal Aanjaagteam Woningbouw Overijssel bestaat een poule van diverse experts. Met hun specifieke kennis en expertise ondersteunen en adviseren zij gemeenten bij complexe vraagstukken op het gebied van woningbouw.

Aanjaagteam
De Brede Bouwcoalitie

De Brede Bouwcoalitie is een samenwerking van professionals, werkzaam bij toonaangevende publieke en private partijen in de woningbouwsector in Overijssel. Zij werken aan versnelling van de woningbouw door het wegnemen van barrières bij bouwprojecten. Innovatie en experimenteren staan centraal.

De Brede Bouwcoalitie
Provinciale subsidies

Voor het versnellen van de woningbouwopgave verstrekt provincie Overijssel diverse subsidies. Zo zijn er subsidie-
regelingen voor Stimuleren wooninitiatieven, Impuls circulair bouwen, Flexibele huisvesting en Flexpools versnellen woningbouw.

Provinciale subsidies
Rijkssubsidies

Naast provincie Overijssel biedt ook de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) een breed aanbod
aan subsidie- en financieringsregelingen aan. Deze
voeren zij uit in opdracht van diverse ministeries en
de Europese Unie.

Rijkssubsidies
Innovatiehuis Toekomstbestendig bouwen

In het Innovatiehuis in Enschede brengen de provincie Overijssel, woningcorporatie Domijn en gemeente Enschede de beste voorbeelden op het gebied van toekomstbestendig bouwen en renoveren bij elkaar. Een inspirerende omgeving dus, met als doel het interactief delen van kennis met iedereen die met bouw te maken heeft. Met leden van actieprogramma Toekomstbestendig bouwen is een leidraad opgesteld voor de mate waarop duurzaamheid qua ambities scoren binnen projecten.

Innovatiehuis Toekomstbestendig bouwen