Werken aan een toekomstbestendige manier van bouwen!

Werken aan een toekomstbestendige manier van bouwen!

Grote groep mensen aan langwerpige tafel. Een persoon staat voor een scherm in gesprek met een van de mensen aan tafel.

In de Woondeals zijn met alle betrokken partijen afspraken gemaakt om de Overijsselse woningbouwopgave te realiseren. Om dit op een toekomstbestendige wijze te doen is -op basis van afspraken in de Woondeals- het Actieprogramma Toekomstbestendig Bouwen opgezet. In het Actieprogramma worden de ambities op het gebied van toekomstbestendig bouwen concreter gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van zes thema’s: circulair (waaronder biobased), klimaatadaptief, natuurinclusief, energie- en waterbewust bouwen en collectiviteit.

Expertisegroep van verschillende disciplines

Samen met een expertisegroep wordt inhoud gegeven aan dit Actieprogramma. Deze bestaat uit experts van marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en waterschappen. Zij zijn betrokken bij de Overijsselse opgaven en/of bij landelijke netwerken op deze thema’s. Inhoudelijk sluiten wij waar mogelijk aan op landelijke ontwikkelingen en afspraken. Denk bijvoorbeeld aan ‘Het Nieuwe Normaal’ voor circulair bouwen, ontwikkelingen rondom Milieuprestatie Gebouwen (MPG), kansen voor biobased bouwen en verminderen CO2-uitstoot in de bouw en de landelijke Maatlat klimaatadaptieve groene gebouwde omgeving.

Netwerkaanpak

Bij het opstellen van het Actieprogramma leggen we de verbinding met de Woonkeuken en de Brede Bouwcoalitie. Met deze netwerkaanpak komen we tot een zo concreet mogelijk maar ook realistisch en gedragen Actieprogramma. In mei en juli hebben we vervolgbijeenkomsten met de expertisegroep. Het Actieprogramma Toekomstbestendig Bouwen wordt aan het einde van 2023 opgeleverd. De startbijeenkomst van de expertisegroep was op 20 april. Klik hier voor een kort videoverslag van de eerste bijeenkomst.

Verdiepingsslag op de thema’s

Op 23 mei vond de tweede bijeenkomst van het Actieprogramma Toekomstbestendig Bouwen plaats. De tweede bijeenkomst vond op 23 mei 2023 plaats. Bekijk hier het videoverslag van de tweede bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst met de Expertisegroep gingen marktpartijen, gemeenten, Vitens, een woningstichting, een waterschap en de provincie gingen aan de slag met de zes thema’s: circulariteit en biobased bouwen, waterbewust, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, energie en collectiviteit. Waar gaat het thema over? Welke standaarden zijn er? Welke regelgeving ligt er? Mét inspirerende praktijkvoorbeelden waar het thema al wordt toegepast.

De opbrengst hiervan is vertaald naar een praatplaat over het Actieprogramma en gepresenteerd tijdens de Brede Bouwcoalitie bijeenkomst op 20 juni. Benieuwd naar de praatplaat? Vraag het op via mail.

Van plan naar uitvoering

Vervolgens vond op 4 juli de derde bijeenkomst van het Actieprogramma Toekomstbestendig Bouwen plaats in het Stadslab te Almelo. Aan de hand van themakaarten werden ambities voor toekomstbestendig bouwen verrijkt met inzichten van de Expertisegroep. De opgehaalde inzichten moeten nog worden verwerkt naar een concept-actieprogramma dit najaar. Daarnaast ging de groep verder in gesprek over wat er nodig is om tot uitvoering te komen. Hierop is vanuit drie rollen (vraagzijde, aanbodzijde en experts) uitgewerkt wat voor elke rol nodig is om de ambities uit het Actieprogramma te realiseren.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over het Actieprogramma Toekomstbestendig Bouwen, neem dan contact op via e-mail met Nico de Boer (provincie Overijssel) of Monique van Lent (Alba Concepts).

Foto gemaakt tijdens eerste bijeenkomst op 20 april.