Transcriptie Editie regio Twente 2020

Transcriptie Editie regio Twente 2020

00:00:00
Welkom namens provincie Overijssel en retail platform Overijssel op het regionaal retail café vanuit Hookhoes in Almelo, een mooie horecazaak die ons de mogelijkheid geeft om een bijeenkomst te hebben die volledig coronaproof is. We hebben afgelopen Maandag kunnen horen dat corona weer om zich heen grijpt. Dit zal effect hebben op de retail en de horeca. In de persconferentie van afgelopen Maandag werd door onze premier aangegeven dat gezellig winkelen met vrienden of vriendinnen voorlopig niet de bedoeling is. Een gesprek over de retail aanpak is daarmee urgenter dan ooit. In retail land was al een aantal jaren een verandering gaande. Steeds meer aankopen gebeuren online. Deze verschuiving van fysiek naar online wordt door de corona alleen maar versterkt. Wat is de huidige situatie in Twente als het gaat om retail? Wat staat ons de komende tijd te wachten en op welke manier gaan we in Overijssel en specifiek de regio Twente aan de slag? Daar gaan we het vanmiddag met gasten en met u thuis over in gesprek. Mijn naam is Rik Zeeuwen en de gasten vanmiddag zijn Monique van Haaf gastvrouw, gedeputeerde van de provincie Overijssel, Hans Bakker, gastheer, voorzitter van retail platform Overijssel, Erik Veltmeijer statenlid pvv, Jan Martin van Rees, wethouder gemeente Almelo, Bert Tijhof wethouder Rijssen-Holten. Claudia Timmers centrummanager Tubbergen en Marcel Evers, INretail en in retail zit in de RPO Retail platform Overijssel. Wat gaan we het komende uur doen? Tijdens dit retail café gaan we zeker in op de uitdagingen waar retail op dit moment voor staat. We gaan in op wat volgens centrum, managers en gemeenten moet gebeuren, en we gaan we het hebben over de overijsselse retail aanpak. Deze is uitgewerkt door de provincie Overijssel en het retail platform Overijssel. U kunt vragen stellen of opmerkingen maken in de chat de chat wordt bijgehouden door Lieke Kiekenbosch, Lieke zal inbreken in de gesprekken als er aanleiding voor is als er mooie vraag in de chat zijn, nou, dan horen we dat graag. En voordat we in gesprek gaan met onze gastvrouw, Monique van Haaf en gastheer Hans Bakker, gaan we eerst kijken naar een animatie over het koopstromenonderzoek dat afgelopen jaar is uitgevoerd.

00:02:24
Uit het koopstromenondezoek 2019 is gebleken dat de kern winkelgebieden in Oost-Nederland Compacter moeten, waarbij lokale centra kopen en gemak voorop staat. Worden de kern winkelgebieden steeds meer een plek van ontmoeting en beleving. Onderscheidend vermogen is daarbij een belangrijke factor. We zoomen in op drie regio’s in Twente krijgt Enschede een steeds belangrijkere verzorgingsfunctie binnen de regio en daarbuiten. Aan Almelo en Hengelo de taak om zich te focussen op een onderscheidend aanbod en lokale bestedingen. De stad Zwolle is een regionale magneet voor dorpen en landelijke gebieden. Rondom de stad is het aanbod versnipperd en de afstand tot voorzieningen groot. In de stedendriehoek Deventer, Zutphen en Apeldoorn is het winkelaanbod ruim en weinig complementair aan elkaar. Dit vraagt om betere samenwerking en afstemming in de regio, juist nu door de coronacrisis mijden consumenten drukke plekken. Hierdoor neemt de vraag naar online verder toe. De transformatie naar een compact centrumgebied is daarom urgenter dan ooit.

00:03:44
Oké, we gaan in gesprek met Hans Bakker, maar voordat we in gesprek gaan, wil ik in ieder geval nog even benadrukken dat deze uitzending volledig coronaproof is gemaakt en dat alle maatregelen zijn getroffen die vanuit het RIVM worden gevraagd. Hans Bakker, ja, u bent voorzitter van Retail platform Overijssel, het RPO en kunt u de mensen in Twente uitleggen wat het RPO eigenlijk is?

00:04:11
Ja, dat, dat kan ik wel denkelijk het het retail platform Overijssel is eigenlijk een platform waar ondernemers, vastgoed en onderwijs bij elkaar komt en het is misschien goed om even te schetsen wie daar dan inzitten nou koninklijke INretail zit er in, koninklijke horeca Nederland, de retail agenda. We zoeken ook de landelijke verbinding. Ook veel lokaal retail belang wat actief kan zijn in Overijssel. De hoge scholen, zowel saxion als windesheim. We willen nadrukkelijk ook die koppeling met onderwijs leggen. Mkb regio Zwolle, zit erin met een een vastgoed specialist, want vastgoed is natuurlijk daarin ook een belangrijke. Het centrum managers netwerk Overijssel heeft een vertegenwoordiger er in. Marketing Oost, de marketing kant. We zoeken ook wel die die connectie met de vrije tijds economie, omdat dat natuurlijk wel een een verband heeft met elkaar. Vno-ncw en MKB-Nederland. En doel is om ja als collectief op te treden, om te kijken van wat ondernemers nodig hebben en wat gemeentes nodig hebben. En we zijn ook gesprekspartners van de provincie Overijssel.

00:05:10
Kijk, een hele brede club met veel partners. Ja, dan zou je toch eigenlijk die hele retail aanpak goed moeten kunnen aanpakken met elkaar.

00:05:18
Ja, ik denk dat we een platform hebben. Waar al die deskundig uit goed bij elkaar komt en ik denk dat we. Ja, gewoon goed moeten kijken van wat er elders in het land gebeurt, om dat naar Overijssel te halen, maar ook Overijssel om naar de rest van Nederland te brengen, en dat kom ik straks nog wel even op terug.

00:05:34
Ja, lijkt me goed voor de zomer. Voor de zomervakantie heeft rpo een brandbrief gestuurd naar de bestuurders in Overijssel en kunt u uitleggen waar die brandbrief over ging en wat dan de boodschap aan de bestuurders was?

00:05:48
Ja, nou, je zei het net in de inleiding al: de de retail heeft het best wel moeilijk en had het ook ook moeilijk en we hebben eigenlijk. Tijdens de eerste golf, om zomaar te zeggen van van de corona hebben we een brief gestuurd naar alle gemeentes. Met aandacht voor retail en aandacht voor binnensteden en dan ging het over retail beleid, maar ook om te kijken van: ja, hoe kun je die centrum gebieden misschien wel wat sneller transformeren dan dat u dat nu het geval is. Nou, daar zaten een aantal elementen in die door gemeentes goed zijn opgepakt. En waar we ook mee in gesprek zijn. Om te kijken hoe we dat. Hoe we dat snel verder kunnen brengen.

00:06:23
Ja, we hebben een aantal mensen van de gemeente, een aantal wethouders. Gaan we zo meteen over in gesprek en dan komen we daar zeker op terug. Ja, deze bijeenkomst die wordt georganiseerd, hé, rpo, samen met de provincie. Het is wel een bijzondere combinatie. Heel veel partijen als RPO ja, samengebonden in het RPO en dan de provincie Overijssel. Wat maakt die keuze?

00:06:47
Nou, die keuze maakt dat het lijkt alsof retail een een lokale aangelegenheid is en en heel veel gevallen is dat zo. Maar aan de andere kant spelen heel veel, gewoon retail gebieden, een regionale functie, en in die regio komt natuurlijk de provincie ook ook om de hoek kijken, om het zomaar te zeggen en ik denk dat de de rol die de provincie speelt in dit veld een hele belangrijke is, enerzijds vanwege die regionale component maar ook om de mogelijkheid om ondernemers te ondersteunen. Om sterker te worden en fitale winkelgebied te krijgen, en ik denk dat de stadsbeweging zoals die al jaren eigenlijk functioneert daar een hele belangrijke rol in speelt.

00:07:27
Ja, Monique van Haaf gedeputeerde van de provincie Overijssel. Nou, we horen het al, hé, dit wordt samen georganiseerd met het RPO welke rol heeft de provincie als het gaat om retail?

00:07:39
Nou, Hans zei het net al wel, kijk, het is niet alleen maar een lokale aangelegenheid je kunt het al iets groter gaan bekijken, dus ook de samenhang. Dat kwam in het onderzoek al naar voren het koopstromenonderzoek dat je ook een soort complementarireit wil in Overijssel? Hé, niet elke stad heeft een eigen profiel al, maar je wil ook niet dat elke stad hetzelfde profiel heeft, dus dat ze ook wel goed aansluiten op elkaar en zo ook in het winkelaanbod he, een aantal winkels komen in elke stad voor of elk centrum. Maar d’r zijn ook wel bijzondere kenmerken en die moet je ook willen behouden. Dus het is een wat wij kunnen doen. Als provincie is helpen met onderzoek, de verbinding, ook met onderwijs, het samenwerken met brancheorganisaties en met de gemeente en natuurlijk vooral met die ondernemer ook van hoe ziet je centrum eruit? Wat wil je, wat kun je daaraan veranderen? Wat doe je zelf? Hé, wat doe je in gezamenlijkheid met elkaar, wat pakt de gemeente op en wat kunnen wij nog weer samen met de gemeenten en de partijen oppakken, waarbij het belangrijk is om wat uit het onderzoek komt, om naar de complementariteit te kijken, om ook te kijken naar de aantal vierkante meters die er zijn. Want ook daar zitten bij sommige kernen echt wel een opgave om te gaan kijken. Ja, wil je wel zoveel vierkante meters behouden of voeg je daar andere functies aan toe? En de bruisende binnensteden is natuurlijk al langer een programma. Wat moet je nog meer toevoegen om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te behouden?

00:09:00
Ja, en als je kijkt, retail en horeca, die gaan een zware tijd tegemoet, dat, dat hebben we wel gezien, he, dus hoe kijkt u daar dan tegen aan? En dat kun je dan als provincie betekenen?

00:09:09
Ja, nou, we hadden voor de coronatijd natuurlijk ook al wel een opgave in de binnensteden er was in sommige binnensteden behoorlijk wat leegstand wat we aan wilde pakken. Vandaar ook de stadsbeweging en een goede samenwerking met de verschillende partijen. Wat je nu bij de coronatijd ziet is dat het extra zwaar is. Hé, door de maatregelen wordt er gewoon minder uitgegaan minder op terrassen gezeten minder gewinkeld veel meer online. Wat wij gedaan hebben is een aantal crisis arrangementen ingezet, zodat het koop lokaal zeg maar echt een vaart zou krijgen. Wat de ondernemers helpt. We hebben nu ook een voorstel naar de staten gedaan om een deel van het voorstel wat eind van het jaar zou komen, een miljoen nu naar voren te halen, zodat we door kunnen gaan met deze investeringen om de ondernemers lokaal ook verder te kunnen helpen. Dus maar dat ligt nog ter besluitvorming voor. Dus dat horen we eind van de maand en ik denk dat wij zo proberen zeg maar schade te beperken. Maar je moet wel een plan hebben voor nu, maar ook een plan voor de komende tijd, en dat betekent ook foutjes vanuit de provincie om toch te gaan kijken: moet je bedrijfsvoering misschien wel een beetje anders of moet je wel wat meer werk maken van dat internet verkopen.

00:10:14
Ja, dus daar is veel te gebeuren. Het mooie is dat we in overijssel natuurlijk al veel ervaring op hebben gedaan met allerlei maatregelen, met stadsbeweging en wellicht dat dat nu heel erg gaat helpen om de volgende stap te zetten.

00:10:27
Ja, zeker, in de woonkeuken komt het ook voorbij. He voeg je meer wonen toe, dus een andere functie aan de binnensteden wat doet dat dan na zes uur, is er dan ook wat meer levendigheid op straat, omdat er ook gewoond wordt? Dat kan in een aantal centra ook een hele goede oplossing zijn om die functies te gaan combineren.

00:10:42
En als je dan kijkt naar vanmiddag we hebben veel te bespreken er moet wat gebeuren in retailland wat wilt u vanmiddag bereiken?

00:10:50
Nou, we weten al heel veel. We hebben veel onderzocht, we hebben veel gepraat, we hebben hele goede, ijzersterke netwerken, waar veel partners zijn op aangesloten. Belangrijkste is he, met alles wat we doen, dat we nog een extra slag maken. Dus we moeten flink aan de slag, en liefst ook nu.

00:11:05
Kijk nou, dan gaan we vanmiddag in ieder geval aan de slag en in gesprek met de mensen die hier zijn. Naast het koopstromen onderzoek hebben de provincie en het rpo gesprekken gevoerd met mensen van gemeenten en centrum managers om te luisteren en op te halen wat er nodig is. Een samenvatting van deze oogst is vastgelegd in een animatie.

00:11:27
Het afgelopen jaar heeft de provincie samen met retail platform Overijsel gesprekken gevoerd met gemeenten, centrum managers, brancheorganisaties en andere experts over trends en ontwikkelingen in de retail. Hier kwam uit voort dat er behoefte is aan innovatief ondernemerschap experimenteerruimte en een compacter centrum. Daar zijn duidelijke kaders en regels voor nodig. De provincie is gevraagd om hierin een actieve rol te pakken. Daarnaast is er behoefte aan een duidelijk profiel, weten wat je sterke punten zijn en hoe die te benutten. Kernen in een regio zullen elkaar moeten aanvullen en versterken. Regionale afstemming is hier een belangrijk onderdeel van. De provincie en retail platform Overijssel kunnen daarbij helpen door het stimuleren van initiatieven, innovatie en kennisdeling de coronacrisis raakt de winkelgebieden bezoekersaantallen nemen af, winkels verdwijnen en online aankopen nemen toe. Diverse partners bevestigen dat een goede samenwerking in de gouden driehoek, nu nog belangrijker is: we moeten aan de slag voor een toekomstbestendig centrumgebied.

00:12:46
Voor het gesprek over retail in de regio Twente zijn aangeschoven Bert Tijhof wethouder Rijssen-Holten, Erik Veltmeijer statenlid PVV, en Claudia Timmers centrummanager in Tubbergen, u kunt thuis of op het werk nog steeds reageren in de chat dan kunnen we straks die vragen meenemen in dit gesprek. Ik wil graag met u beginnen, Bert Tijhof, u bent wethouder Rijssen-Holten en wat ik begrepen heb, is dat jullie een nieuwe structuurvisie hebben gemaakt voor het centrum van Rijssen en daar heeft u gekozen voor een compact centrum. En wat is daar de ervaring van?

00:13:22
Dat klopt. We hebben ik denk een jaar of twee geleden is de structuurvisie voor het centrum van Rijssen vastgelegd en we hebben echt van een traditioneel achtje waar je door het centrum kon lopen. Om de verblijftijd te verlengen, zijn we teruggegaan naar één straat. Echt flink teruggebracht. En het resultaat is dat je echt verandering ziet in in de bestemming van panden. Er is meer mogelijk in de straten die vroeger echt een kernwinkelgebied waren, die dat daar daar zijn nu mogelijkheden voor kantoor, voor wonen. Echte transformatie wordt ook ingezet. We hebben ook gekozen dat we winkel, vierkante meters die buiten het centrum liggen, echt in de ring om het centrum heen, om die ook om te vormen. En daar hebben we ook een aantal hele mooie voorbeelden van gezien. Dat we echt winkel vierkante meters terug hebben gebracht en daar wonen voor terug hebben weten te krijgen. Nou, dat is in goed overleg met de provincie gegaan en je ziet wel dat juist ook in deze tijd, op het moment dat je daarmee aan de slag gaat, dan zie je eerst wat scepsis ook bij ondernemers van moet mijn winkel weg en moet die naar een andere plek? Maar juist nu, zie je dat de winkeliers in het centrum de de retailondernemers dat ze zeggen van misschien zijn we nog wel niet rigoreus genoeg geweest. Misschien moeten we de stap extra nog wel zetten. Nog compacter. Nog meer bij elkaar, om echt een vitaal centrum te houden.

00:14:47
Da’s wel heel bijzonder, want heel Nederland is aan het denken van hoe kunnen we de steden of centrumgebieden compacter maken? En u heeft het eigenlijk al gedaan en de ondernemers zeggen: doe nog maar een schepje er boven op?

00:14:57
Ja, dus d’r komen allerlei geluiden natuurlijk voorbij. Je wil echt mensen naar het centrum trekken. We hebben als je kijkt naar supermarkten bijvoorbeeld, die werden in het verleden wat veel meer naar de randen gebracht. Je ziet nou, we hadden in het voorgesprek ook even over bijvoorbeeld kringloopwinkels tien jaar geleden was het not-done als centrum ondernemer dat je zei van nou een kringloopwinkel kan mooi in het centrum! Ze willen ze nu juist graag wel in het centrum, omdat het heel veel verkeer brengt, mensen naar het centrum trekt en zo zie je dat er ontwikkeling is. En dat heeft die nieuwe structuurvisie die we hebben, is voor ons ook een kapstok om ook nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, en dat ja, daar goed over nadenken met alle betrokken partijen is gewoon echt van waarde.

00:15:44
Kijk, en dan kunnen mensen bij u aankloppen als ze willen vragen hoe u het heeft gedaan? Om daar ook van te leren?

00:15:50
Altijd, ik bedoel als gemeente, werk je voor je gemeenschap en ja, we staan niet op een eilandje. Ik denk dat anderen daarvan mogen meeprofiteren alleen wel de altijd de bijsluiter erbij je moet het pas maken voor je eigen situatie. Het centrum van Rijssen is niet het centrum van Almelo en dat is ook niet het centrum van Enschede. Het zijn allemaal unieke plekken en dat moet ook geen eenheidsworst worden en de provincie communie gaf dat ook aan van we moeten niet allemaal dezelfde uitstraling krijgen in de verschillende kernen. Dat brengt, dat doet de retail denk ik, ook geen goed.

00:16:26
En wat is dan de belangrijkste les die u eruit getrokken heeft?

00:16:31
Ja, voor Rijssen-Holten is het vooral investeren op de zaken die goed gaan, dat nog meer aandacht geven, ruimte geven voor meer verblijfs horeca, zodat de mensen ook wat langer blijven. En dat, ja, dat geeft toch wel een mooi gevoel! Nou, als voorbeeld ook in onze gemeente centrum van Holten. Daar hebben we ik denk een jaar of tien geleden besloten om de as om te draaien en verbinding te maken met de holterberg Sallandse Heuvelrug, ja dat is op een fantastisch mooie manier gelukt, als je nu in het centrum van holten in de zomerdag bent. Dan is het centrumplein van Holten is één groot terras. Leegstand kennen we daar niet.

00:17:13
Dus eigenlijk gaat het super goed in Rijssen-Holten en is er niks aan de hand op het gebied van retail?

00:17:17
Nou, dat is een ander verhaal.

00:17:19
Oké, ja, ik denk bijna wordt het…

00:17:21
Nee, we hebben, vanavond, vandaag kwam het koopstromen onderzoek naar voren dan bij de middelgrote steden stond Rijssen op één. Nou, harstikke mooi, zijn we blij mee. Zijn we tevreden mee. Holten stond bij de kleine kernen op nummer twee, en dan kun je zeggen van nou, ga maar achterover leunen. Komt wel goed, maar dat is niet de spirit die we hebben. Ook in deze, juist in deze tijd zie je dat je aan de slag moet blijven, dat je moet blijven investeren in je centrum. In de centra en moet blijven nadenken: hoe kan het nog beter? En dat zagen we dus mede door corona. Dat er echt wel hele heftige zaken gebeuren in de centra. Winkeliers die in de mode zitten die een, een zomercollectie aankochten van een aantal tonnen en dan een omzet van nul euro draaien. Ja, dat gaat echt heel hard. Als je dan ook nog eigenaar bent van je pand, dan zijn we blij dat er in de zomertijd toch weer wat beweging kwam en dat er wel weer wat gewinkeld werd, zodat we niet te veel faillisementen hebben gehad, maar dat de huidige tijd ook na de laatste maatregelen. Ja, dat maakt mensen ook wel weer zenuwachtig, dus stilzitten is er zeker niet bij.

00:18:33
En heeft u dan nog een behoefte en verwacht u nog iets van de provincie of het RPO of wat kunnen ze voor u betekenen?

00:18:39
Ja, we zijn, we zijn bezig met een programma om samen met de ondernemers en samen met de vastgoedeigenaren en de gemeente samen op te trekken om het centrum verder te verbeteren. Nou, dat doen we ook met door middel van de stadsbeweging en zijn we ook heel blij mee dat die dat, de provincie die hand ook uitreikt om met ons mee te denken en mee te werken. Ja, we waren ook echt heel blij met de met de crisismaatregelen die er genomen zijn. Ja, dat helpt wel mee. Als gemeente doen we dan een stuk cofinanciering dus we zorgen dat we samen optrekken en dat het ook niet alleen maar bij de provincie vandaan moet komen. We moeten daar samen voor staan, als gemeente, als overheid, schouder aan schouder. Samen met onze ondernemers, en samen zorgen dat we de centra ook vitaal houden.

00:19:23
Kijk, nou klinkt goed. Erik Veltmeijer u bent statenlid van de PVV, de animatie die we net zagen, die ging over een onderzoek onder gemeenten en centrumorganisaties en dit onderzoek is in gang gezet naar aanleiding van een motie die u heeft ingediend. Wat was de aanleiding voor het indienen van die motie?

00:19:43
Ik wil in eerste plaats compliment maken aan meneer Tijhof, want Rijssen-Holten staat altijd op één, in welk lijstje ook, en dat zegt heel veel over Rijssen-Holten en ik denk dat veel andere gemeentes eens een keer in de keuken moeten kijken van van Rijssen-Holten en ik word er ook enthousiast van als ik meneer Tijhof hoor praten. Maar nu terug naar die motie. Die motie hebben wij ingediend omdat wij merkten dat gemeenten tegen toch wel wat belemmeringen aanlopen ten aanzien van de vestiging van retail. En ik betrek het. Ja, het kan niet anders. Ik zit ook in de gemeenteraad van Twenterand en dan kom je het echt tegen, dan lees je het niet uit de krant, maar het is voorgekomen dat bedrijven moeten vertrekken vanwege de provinciale regelgeving. En ja, dan nemen dat soort bedrijven nemen werkgelegenheid mee, een beetje reuring mee en in bijzonder geval konijnenberg in hun handen, dus denk ik in onze regio wel heel erg bekend. Vooraanstaand bedrijf op op op zijn gebied. Daar werkte een behoorlijk aantal mensen. Dat bedrijf moest, moest weg. De gemeente gaf de provincie de schuld en provincie gaf of de de provincie de schuld. Gemeente, de provincie, et cetera we kwamen daar niet uit. Bedrijf is vertrokken. Behalve werk gelegenheid zie je ook dat de reuring verdwijnt uit zo’n klein dorp, want er waren toch heel veel mensen die daar naartoe gingen en vervolgens toch even op het terras gingen zitten in den ham of hun inkopen gingen doen. Ja, Twenterand is niet uniek wat dat betreft. We hoorden ook dat dat in diverse gemeentes speelt, dus vandaar dat wij dat wel eens onderzocht willen hebben tegen welke belemmeringen gemeenten oplopen. En zou het niet moeten zijn dat je bepaalde retail, detailhandel wel degelijk toe kunt laten op bedrijventerreinen en dan met de vrijgekomen plekken, dat inderdaad invult met horeca en woningen. Dat was de essentie van die motie. En ja, daar zijn nu gesprekken over met gemeentes door de provincie, dus we zijn heel benieuwd. Ik heb begrepen dat in het najaar dat daar feedback op komt en we zijn heel benieuwd wat daaruit voortgekomen is.

00:21:50
Ja, want aan de andere kant hoor je ook het compacter maken, hé, wat ze ook in Rijssen-Holten hebben gedaan, juist om die leegstand te voorkomen. Want hoe kijkt u dan aan tegen het compacter maken van de centra gebieden?

00:22:01
Ja, ik denk dat het essentieel is in deze tijd en af en toe schaam ik me ook dat ik weer iets online heb gekocht. Omdat ik te lui ben om naar de lokale, waar ik veel kom overigens hoor, naar de lokale expert te gaan, bestel ik het toch maar weer bij de bekende winkel bol.com en dan denk ik: ja, dat had ik eigenlijk niet moeten doen, maar je ziet aan het straatbeeld. Zie je gewoon dat het noodzakelijk is om die centra compacter te maken, juist door de opkomst van internet he, de webshops.

00:22:36
Ja, dus dan en volgens mij in ons voorgesprek hadden we het ook over profilering hé van die verschillende centra. Centr umgebieden worden steeds meer een plek voor ontmoeting en beleving, want hoe kijkt u dan daartegenaan want dan moet iets anders zijn waarom u dan toch naar die centra gaat in plaats van op een bekende website uw aankopen gaat doen?

00:22:54
Ja, het gevoel wat je hebt bij een bepaalde stad of een bepaald centrum is voor mij heel erg belangrijk. Ik kom heel graag in Almelo, ik vind dat Almelo op de goede weg is, met die waterpartijen ik vind dat Enschede is natuurlijk ook een heerlijke stad om daarnaartoe te gaan, hoewel ik daar wel vind we hadden het net over die zaken moeten complementair zijn, dat je op het gebied van mode in Enschede veel van hetzelfde hebt. Ik ontwijk, ik zeg het maar eerlijk, maar dat bent u ook van de PVV gewend. Ik ontwijk Hengelo, want dat vind ik een stad die totaal niet leeft. Veel te veel leegstand en het nadeel van Hengelo vind ik weer en meneer Tijhof zei d’r al wat over. Die leeg gevallen plekken moet je opvullen met horeca. En in Hengelo. Als ik, als ik toch eens een keer in Hengelo ben, dat gebeurt wel eens dan denk ik: ja, ik kan geen terrasjes pakken, want die zitten altijd vol, zo weinig horeca is er, zo weinig terrassen zijn er. En vandaar ook dat ik de opmerking van meneer Tijhof wel goed kon begrijpen. Je moet zorgen dat je horeca hebt, waardoor mensen ook langer in de stad verbleven en dat maakt dat geeft reuring dat geeft een een prettig gevoel en ik heb vijf jaar in Maastricht gewoond ja, en daar heb je het ultieme centrum natuurlijk qua gevoel, qua beleving. En dat gevoel wat ik in Maastricht heb, dat zou je ook willen ervaren in, ja, in in de 25 gemeentes van Overijssel.

00:24:18
Ja, waarbij de ene het wat beter lukt dan de andere. Maar goed, daarom hebben we ook een Overijsselse retail aanpak om wellicht ook de verschillende gemeentes te helpen, en dat kan op allerlei verschillende manieren zijn natuurlijk. Ik krijg een signaal door van Lieke dat er allerlei vragen in de chat worden gesteld.

00:24:33
Ja, er worden ontzettend veel vragen gesteld. Dat is hardstikke mooi, maar er is wel één mooie vraag, die mooi aansluit op dit gesprek, namelijk de vraag welke rol lokale digitale retail speelt in dit verhaal.

00:24:48
Lokale digitale retail, ja, wie kan ik daarvoor het woord geven?

00:24:54
Ik denk dat er de afgelopen periode op heel veel plekken een lokale koop-lokaal is ontstaan, waar je de ja de online verkopen heel lokaal kon maken, waar je digitaal met je winkelwagentje door de winkelstraat kon, in één keer kunt afrekenen en dan ja, toch een resultaat kunt halen. Ik denk dat dat een hele mooie stap is, waarbij, zeg maar, de lokale winkelcentra elkaar toch gevonden hebben. Dus dat is echt wel een een compliment waard, en je zag de afgelopen periode dat waar de fysieke winkel mogelijkheden gewoon beperkt werden, dat bij de goede winkels die een goede webshop hebben, dat dat soms ook net de drempel is die erboven ophoudt.

00:25:40
Ja, volgens mij is daar ook door de provincie steun aangegeven aan een aantal van dat soort initiatieven om dat die digitale platformen in het leven te brengen. Toch, Monique?

00:25:49
Zeker, dat klopt blijft wel dat het naast elkaar moet blijven bestaan. Hé, dat digitaal, hé, online kopen. Dat is natuurlijk een oplossing voor tijden dat je niet de stad in kan. Maar het liefst willen we toch wel graag de mensen op pad hebben en iedereen koopt wel eens wat op internet. Bent u niet enige van, maar dat doen we allemaal wel eens hé en ergens is dat knagende gevoel wat even benoemd werd, dat zit er dan wel achter, want je wil ook gewoon dat die steden, gewoon die binnensteden gewoon het goed hebben, dat daar wel die winkels blijven bestaan en dat je daar ook je beleving aan toe kunt voegen en dat daar ook muziek, activiteiten zijn. Fijne terrassen zijn, dat willen we allemaal. Dus het is goed dat we kunnen helpen in tijden dat dat nodig is om digitaal te kunnen winkelen, dat daar oplossingen voor komen dat mensen het makkelijker wordt gemaakt. Ik zou dat niet de inzet, de enige inzet voor de toekomst willen, dat moet toch wel weer die fijne centra zijn.

00:26:42
Dus het kan het centra ondersteunen, maarr het is niet de oplossing voor alles. En Hans Bakker?

00:26:47
Ja, ja, kijk wat wat je natuurlijk zag in het begin, in maart dat dat kwam heel veel van lokale websites. Lokale webshops kwamen op en wat we een beetje zien, is dat nu het fysieke weer wat meer mogelijk was, dat je daarmee dat, dat ja, dat platform eigenlijk een beetje weg ziet zakken en eigenlijk moeten we, als je het echt wil, want ik vind dat je ook een keuze moet maken als centrum, om het te willen, dat je het wel in leven moet houden en misschien wel verder moet professionaliseren. Want ik denk dat we nu weer in een tweede fase komen, waarin die platformen misschien wel weer nog extra belangrijker worden als misschien in maart-april en die slag moeten we wel blijven maken om gewoon dat wel in stand te houden.

00:27:30
Ja, je hebt dat geleerd uit de eerste periode en die moet je nu professionaliseren richting de tweede periode met het idee als we weer wel de centra in kunnen, dat dat in ieder geval ook de bedoeling is.

00:27:41
Ja en verkoop je centrum maar als warenhuis, ik bedoel dat dat zijn, dat is het toch.

00:27:47
Ja, nou, dan hebben we hier iemand die centra verkoopt. In ieder geval een centrummanager Claudia Timmers u bent centrummanager in Tubbergen en misschien toch als eerste. Hoe gaat het met de ondernemers in Tubbergen?

00:28:00
Op zich naar omstandigheden redelijk. Het is natuurlijk wel weer naar de conferentie deze week dat er wel weer een bepaalde onzekerheid ontstaat ja, een beetje angst, zo van, waar gaat het nu weer naartoe? En met name dat toch wel de angst is dat het over twee, drie weken misschien nog weer iets anders eruit gaat zien. Dus daar moeten ze toch wel weer even op inspelen en voor hunzelf ook een een plek geven. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ook aan de begintijd in de beginperiode van Corona een stukje machteloosheid zo van waar gaat dit naartoe? Hoe moeten we hiermee omgaan? Het vergt natuurlijk creativiteit van ondernemers. Nou, dat is nu niet anders, zal ook nu weer aan de orde zijn. Maar wat mij wel echt opvalt het positieve dat, ja, dat staat nog wel steeds centraal. Dus wel, bij ons zie je gewoon heel erg: ja, de schouders eronder zo van, hier hebben we ook weer mee te dealen, schouders eronder, hier gaan we weer oplossingen voor bedenken. En, ja, hopelijk met positieve gevolgen.

00:28:59
Ja, wat je in de animatie zag, is dat een duidelijk profiel erg belangrijk is. Nu heeft Tubbergen de glas kunst. Hebben jullie daarmee een glas helder profiel?

00:29:11
Nee, dat glasheldere profiel met betrekking tot glas kunst is er nog niet. Het is wel heel sterk onderdeel van het DNA van Tubbergen en er wordt hier en daar ook echt wel het één en ander mee gedaan. Maar dat is nog wel iets waarin wij zoekende zijn, juist ook vanuit de intentie dat je iets centraal moet stellen en wat je heel sterk moet gaan uitdragen nou ja, bij ons heb je gewoon meerdere DNA factoren, waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen: van hier kunnen we wat mee. Maar een voorbeeld is bijvoorbeeld dat komend weekend een normaliter glasrijk zou zijn, dat is een evenement wat 30.000 mensen trekt. Daar was een versie op bedacht van in afgeslankte vorm kunnen we het alsnog laten plaatsvinden. Maar nu, na afgelopen dinsdag, was het nee, het gaat niet door. Ook dat moeten we helaas cancelen en dat is gewoon zo jammer want dat is weer gekoppeld aan een koopzondag voor de ondernemers. Dat je zoiets had van ja, dan worden er weer leuke dingen georganiseerd, even weer wat extra omzet kan ja meegeeft voor de ondernemers. Ja, en dat pakt nu even weer anders uit.

00:30:11
Nou, het lijkt me ook heel lastig als ondernemer, omdat het elke keer met van die golven gaat en je weet niet wat er morgen te doen staat. Heeft u dan een idee wat de ondernemers kan helpen nu? Waar hebben ze dan behoefte aan?

00:30:23
Nou, ze hebben wel behoefte aan gewoon aan sturing en in het kader van wat net al een paar keer genoemd is, ook vanuit de provincie eigenlijk wel. Stadsbeweging merken we wel de tools, de middelen die daar vandaan gegeven worden, dat dat die wel heel effectief zijn. Het is wel heel erg verschillend per ondernemen, want je hebt natuurlijk ondernemers die denken dat ze het wel op hun eigen manier kunnen en het ook wel goed doen, op hun eigen manier, dus die daar soms iets minder behoefte aan hebben. Maar je hebt ook echt ondernemers die daar gewoon zich heel erg voor openstellen en eigenlijk wel en wel sturing en een stukje coaching en nou ja, vanuit de opleiding, zeg maar, dat speelt bij ons nu dat ze, zeg maar, een aantal ondernemers begeleid gaan worden vanuit een studieopdracht Saxion, dus dat ze zich daar wel voor openstellen en dat ze gewoon benieuwd zijn van: ja, wat gaat daaruit komen? We doen het al zo lang op onze eigen manier en op zich gaat dat wel prima, maar zo’n nieuwe zienswijze kan wel heel veel weer toevoegen.

00:31:19
Ja, ja, we komen straks dan nog even terug op die studenten inzet in het volgende blokje. Lieke, ik begrijp dat er nog een vraag is uit de chat.

00:31:28
Yes, er is nog een vraag van Jan Charel Jansen Venneboer. Hoe kunnen centra beter profiteren van het groeiende toerisme in Twente?

00:31:38
Kijk en zeker met de afgelopen zomer dat we allemaal in Nederland blijven en daar toeristen zijn. Wie mag ik u het woord geven? Ja, er zijn allerlei gemeentes natuurlijk. Ja, Rijssen-Hoten is natuurlijk bij uitstek misschien wel een toerisme gemeente.

00:31:54
Ik denk dat daar voor Twente echt een hele mooie kans ligt en misschien ook wel de uitdaging om daar met elkaar aan te werken. Er is nu een initiatief om de sallandse heuvelrug wat breder in de markt te zetten en dan daar ook de dorpen omheen wat meer aandacht te geven. Ook de retial in dit dorp, dus dorpen om de Sallandse Heuvelrug heen, kunnen denk ik, nog meer profiteren van de toeristische aantrekkelijkheid van dat gebied, waarbij Sallandse Heuvelrug en ook de Regge zeg maar aan elkaar verbonden wordt. Ik denk dat daar hele mooie kansen liggen om nog meer voor nog meer toeristen een heel mooi aanbod te creëren en ja, het aantal mensen is al flink gestegen dit jaar en heel veel mensen hebben gezegd, maar wij komen nog een keer terug, dus laten we daarvan profiteren.

00:32:40
En dan zijn er genoeg overnachtingsmogelijkheden, want volgens mij het afgelopen seizoen zat overal alles vol.

00:32:46
Dat klopt. Klopt, maar ik denk dat dat ook gewoon een uitdaging is om met elkaar dat aanbod ook gewoon te realiseren.

00:32:54
In maart wilde de provincie Overijssel al met u in gesprek. Dit kon door corona niet doorgaan en ondertussen hebben we niet stilgezeten, de provincie en retail platform Overijssel hebben een Overijsselse retail aanpak uitgewerkt en hier is een animatie van gemaakt.

00:33:11
Op basis van het koopstromenonderzoek, ontwikkelingen en aanvullende gesprekken hebben we de overijsselse retail aanpak ontwikkeld. Een reeks van acht instrumenten waarmee een gemeente, centrum organisatie of ondernemer morgen aan de slag kan. Één. Vanaf nu nemen we retail op als vast onderdeel van het stadsarrangement. Twee. In het ‘aan de slag traject’ brengen we in kaart wat een centrumgebied nodig heeft en waar kansen liggen. Drie. Schakel één van onze expert in voor retail vraagstukken. Vier. Hulp bij het saneren van plancapaciteit, krijg de juiste winkel op de juiste plek. Vijf. Samen de data op orde, een schat aan informatie die leidt tot weloverwogen keuzes. Zes. Een retail vraagstuk dat vraagt om meer verdieping? Maak dan gebruik van het retail practicum. Zeven. Wil je als ondernemer zelf aan de slag? Kies uit ons ruime aanbod van workshops en trainingen en tot slot, acht. Liever met elkaar aan de slag? Kies dan iets van de menukaart voor ondernemers collectieven.

00:34:29
Er zijn wat stoelen gewisseld en aangeschoven zijn Jan Martin van Rees wethouder in Almelo, en Marcel Evers van INretail en Claudia Timmers u blijft even zitten als centrummanager om in ieder geval ook de ervaringen van de ondernemers zo meteen toe te lichten. Ik wil graag even beginnen met Jan Martin van Rees, wethouder Almelo. Volgens het koopstromen onderzoek is het een uitdaging voor Almelo om zich te onderscheiden. Herkent u zich hierin en hoe gaat Almelo daar dan mee om?

00:35:01
Het is inderdaad een uitdaging voor Almelo om zich te onderscheiden. Ik denk dat wij een eigenzinnige stad moeten worden met eigenzinnige winkeltjes die je niet overal aantreft, we hebben natuurlijk nu de haven teruggebracht in de stad. Wat op zich ook al heel erg onderscheidend is, want we zijn de enige stad in, Twente, met water in het centrum, nou, dat is al een hele bijzondere impuls en de grote concerns die gaan niet naar Almelo komen omdat hier onvoldoende koopstromen zijn. Dus wij zullen het van de andere winkels moeten hebben, van ondernemers die toch vinden dat ze een een mooi concept hebben en denken van Almelo is een hele leuke, gezellige stad, waar veel gebeurt, en daar gaan we naartoe en ik denk dat we van dat soort winkels zullen we het moeten hebben en we hebben al het kernwinkelgebied verkleind. Hé, we hebben dus al een compacter kernwinkelgebied en dat zit op drie winkels na ook helemaal vol op dit moment. Dus we zijn op de goede weg, maar we zijn er natuurlijk ook nog lang niet, maar het bevestigt wel dat we een goede weg zijn ingeslagen.

00:35:56
Ja, want wat ik bijvoorbeeld al bijzonder vind vandaag is om te zien: u heeft een koersdocument gemaakt. Ja, daarin staat ook dat u ook compacter wil zijn. De vorige twee retail cafés hebben we het elke keer gehad van ja, hoe doe je dat nu? Compacter maken? En ik vind het wel bijzonder om te zien dat Rijssen-Holten compacter is aan het worden en Almelo eigenlijk hetzelfde doet.

00:36:17
Ja. Ja, en dat, dat doen wij dus op een op een heel breed gebied, hé, want we hebben bijvoorbeeld een leegstandsverordening in het leven geroepen, we hebben een vastgoedregisseur aangesteld, beiden ook vanuit de gedachte dat we met een, een winkel die leeg komt daar willen we met eigenaren in gesprek komen, willen kijken of we in de transformatiegebieden die we hebben benoemd daar andere invullingen in kunnen geven, of dan wel wonen of een andere vorm van bedrijvigheid dienstverlening in combinatie met wonen. Nou, daar zijn we gewoon aan het zoeken. Daar zie je ook wel de eerste leuke resultaten van, hé, want hier een stukje verderop is de stichting Almelo promotie in een winkel gegaan, samen met een pop-up store van Heracles en daarboven zijn twee reclamebedrijven gevestigd. En ja, dat soort nieuwe vormen van bezetting van panden vinden we heel erg leuk. En als we dat meer kunnen stimuleren, dan ja, dan zouden we daar heel blij mee zijn.

00:37:09
Ja, een veel hybridere vorm met veel meer verschillende functies in je binnenstad.

00:37:14
Ja en in de in de gouden driehoek ook he, want we werken samen met de vastgoedeigenaren we werken samen met de winkeliers. In Grotestraat Noord hebben we nu een pilot benoemd. We zijn intensief met hun aan het praten van: wat kan er nou en wat willen jullie? Er zou ook qua infrastructuur wat moeten worden aangepast, hé, want de Grotestraat Noord is nog net zo ingericht als het kernwinkelgebied nou, dat zal dan ook anders moeten. Dus je moet wel het geheel op elkaar afstemmen en goed met elkaar samenwerken en kijken wat er uiteindelijk mogelijk is.

00:37:43
Want we hebben net gehoord, hé, er zijn een aantal instrumenten benoemd die in de Overijsselse retail aanpak. Gaat die Almelo dan helpen?

00:37:52
Zeker, want ik denk dat er een, een aantal instrumenten die gebruiken we al ook in samenspraak met de provincie, zeg maar het data verzamelen. Dat is voor ons ook zeer interessant, want wij hebben natuurlijk van oudsher het voorzieningengebied Noordwest Twente. Mensen komen van oudsher naar Almelo voor school, voor het ziekenhuis, voor het winkelen. Nou, die koopstromen zijn een beetje kwijtgeraakt en die moeten we terughalen naar Almelo. En ja, daarvoor heb je gewoon een goede ontwikkeling nodig die in de in de volle breedte goed gedragen wordt, en daar zijn de acht instrumenten heel erg interessant voor.

00:38:24
Ja, en welke vindt u dan interessant? Ook voor de ondernemers? Helpt het dan als er een pakket is waar ondernemers mee aan de slag kunnen?

00:38:32
Nou ja, weet je, ondernemers zijn over het algemeen heel erg gewend om hun zaak open te doen en dan te denken dat alles draait. Maar ondernemers moeten ook investeren. Ondernemers moeten ook verder kijken dan de dag van vandaag en die zouden veel meer moeten zoeken naar nieuwe wegen om koopstromen naar Almelo toe te halen. Een mooi voorbeeld in dat verband vind ik wel bijvoorbeeld, wij hadden twee jaar terug hadden we hier de Bethlehem Boulevard met kerstmis mooie kerstmarkt er waren kerst munten uitgegeven en de gemeente Almelo en ook een aantal andere grote bedrijven hadden dat als kerst geschenk aan het personeel gegeven en dan konden ze met die munten naar de markt en inkopen doen. Nou, zoiets zouden de ondernemers heel goed ook voor het komende kerst kunnen doen en dan veel meer bedrijven in Almelo benaderen en dan een concept over heel Almelo uitrollen, waardoor al die medewerkers van die bedrijven weer naar het centrum komen en die weg weer weten te vinden. Nou, dat soort ideeën moeten ze veel actiever met elkaar oppakken. En ik hoop, ik hoop ook echt serieus dat de ondernemers verder gaan kijken dan alleen niet voordeur, want dat is echt nodig en dit is een voorbeeld. Maar de koppeling met evenementen die wij hebben, hé, Almelo is echt bij uitstek een evenementenstad. Dus die samenwerking ondernemers buiten de deur vooral met de culturele sector. Kijken wat je kan doen om die belevenis in je stad zo groot te maken, dat, ja straks gewoon iedereen naar Almelo komt, want dat is de doelstelling.

00:39:52
Ja, dus ik hoor eigenlijk ja, die ondernemers, collectieven aan de slag. Dat als instrument zou hier goed bij helpen.

00:39:59
Absoluut.

00:39:59
En ik hoor ook wel een andere, want volgens mij, ik vind het een geniaal plan om de kerstcadeaus in munten uit te keren, waardoor je kan besteden bij je lokale ondernemers, is natuurlijk ook fantastisch.

00:40:09
Zou heel mooi zijn als dat gaat lukken.

00:40:11
Kijk, dat zou eigenlijk een idee kunnen zijn voor heel veel gemeentes.

00:40:14
Ja, dat zou elke gemeente zelf kunnen doen, hé, want daardoor weten toch de de ondernemers, de weg, of de werknemers de weg weer naar de binnenstad vinden. En ja, als dat in Almelo zou lukken, wij hebben 40.000 arbeidsplaatsen in Almelo. Dat zou een mooie impuls zijn, een extra impuls met kerst in toch wel deze moeilijke p eriode.

00:40:31
En zou het ook werken in Tubbergen? Want ik zie u lachen.

00:40:34
Ja, nee, toevallig precies datgene, dat is bij ons net uitgerold vorige week zijn de brieven verzonden aan alle bedrijven binnen de gemeente Tubbergen. Inderdaad, kerstmunten met een bepaalde waarde, en dat kan als onderdeel van een kerst geschenk maar of in z’n geheel, en dan inderdaad besteden bij alle lokale winkeliers slash horeca zaken.

00:40:55
Nou, hartstikke goed.

00:40:57
Ja, klinkt mij een goed initiatief, wat snel effect heeft richting Sinterklaas, kerst. Ja, het zou mooi zijn natuurlijk om daarmee een impuls te geven. Ik ga even naar Marcel, Marcel Evers, u bent van INretail en misschien kunt u eerst even uitleggen wat INretail is?

00:41:14
Ja, INretail is een branche organisatie voor ondernemers, winkeliers, online, offline actief. Vooral non-food ondernemers zijn lid bij ons, die vooral in binnensteden zitten, maar ook veel met woonboulevards, wooninrichting zaken in de periferie dus we hebben een heel breed scala aan ondernemers. Ja, een belangenvereniging zijn we, we sluiten co af voor die ondernemers, maar waar we al jaren steeds meer gevraagd wordt als INretail is om onze kennis ook lokaal te leveren. Vandaar dat we ook heel graag met het retail platform van Overijssel samenwerken, omdat we dit nou ja, als een beweging zien die ontzettend nodig is om met vastgoed, met overheid, met retail samen plannen te maken voor binnensteden hier in Overijssel.

00:41:59
En doet Overijssel het dan anders dan de rest van Nederland? Want u opereert landelijk?

00:42:04
Ja, wij, we komen door het hele land. En wat ik een Overijssel echt knap vind en ook te danken aan Hans Bakker, die het initiatief voor het retail platform Overijssel heeft genomen en Monique van Haaf die het ontzettend goed ontvangen heeft dit initiatief, dat we echt hier het gevoel hebben dat we gezamenlijk optrekken, gezamenlijk plannen maken. Dat Overijssel ook gebruik maakt van alle landelijke kennis die er is, he, dat zie je ook nog wel eens dat we lokaal, regionaal alles weer zelf aan het uitvinden zijn en er is al zo ontzettend veel op allerlei plekken bedacht en die kennis wordt hier in Overijssel ook heel goed binnengehaald.

00:42:39
Ja, zo’n aan de slag traject is volgens mij ook geinspireerd op landelijke projecten, die er ook al zijn.

00:42:45
Ja, dat vind ik ook het hele aardige van deze, van deze tweede aanpak. He, tweede plan, zeg maar. Het vervolg op de eerste fase is dat ook heel nadrukkelijk door de provincie wordt gezien dat ondernemers ook hulp nodig hebben in deze tijden. Die retailwereld is zo gigantisch aan het veranderen en dan kun je zeggen ja, daar zijn ondernemers ondernemer voor geworden, maar dit gaat zo hard en in zo’n schrikbarend tempo. En we snappen met z’n allen dat die retailers ontzettend belangrijk zijn voor onze binnensteden dat wat extra hulp ook gewoon keihard nodig is. En dat vind ik ook het mooie dat met vouchers, met de samenwerking, ook met de hoge scholen, ontzettend veel kennis richting de ondernemers en ook de centrum managers wordt gebracht.

00:43:26
Ja, want er zijn acht instrumenten benoemd. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Is dat wat de ondernemers ook echt nodig hebben?

00:43:31
Ja, ik denk dat die acht instrumenten heel hard nodig zijn. Wat je vandaag ook merkt en wat ik ook de voorgaande sessies van dit retail café al heb gezien, de focus bij iedereen is ontzettend realistisch. We snappen dat we met z’n allen die ontzettende hoeveelheid winkels die we ooit dachten nodig te hebben, in deze tijd niet meer nodig hebben. Dus we zijn allemaal bezig met compacter maken van centra en alle maatregelen gaan ook heel erg goed in die richting. Waar ik nog wel een kanttekening bij wil maken, is dat we erg gefocust zijn op de binnensteden dat is ook logisch, maar we moeten wel snappen dat het ook gaat over het aanbod, wat we in die binnensteden hebben, dat we dat niet los kunnen zien van alle winkels die verspreid door Overijssel en op perifere locaties nog liggen. 50% van alle winkel meters liggen op dat soort locaties. En ja, dan vind ik toch nog, ook met alle respect voor de heer Veldmeijer, zo’n discussie over moeten we dan toch niet in deze tijd kijken hoe we winkels toch ook op bedrijventreinen gaan situeren? Ja, vraag me af of dat niet een klein beetje erg tegenstrijdig is met de grote focus die we op die binnensteden hebben, want we kunnen die zaken niet los zien van elkaar. En ik snap wel, je ziet online wordt steeds belangrijker, consumenten halen ook producten steeds meer af. Maar ik vraag me toch af of dat niet een discussie van vier, vijf jaar geleden was, toen we ook al die supermarkten met pickup points op bedrijventerreinen zagen en eigenlijk zijn ze daar allemaal weer vertrokken en zien ze dat het veel slimmer is om die afvalpunten dichtbij de fysieke winkel te situeren. Een CoolBlue die servicepunten zoals ze het noemen, inrichten maar toch ook, net als andere winkels de drukte van winkelgebieden en winkelstraten opzoekt en ik zou toch een warm pleidooi willen houden om alles wat met publieke functies te maken hebben, waar consumenten op afkomen echt zoveel mogelijk op bestaande winkelgebieden te concentreren.

00:45:32
Ja, om die reuring te houden en die mensen maar redenen te geven om naar dat centrum te komen.

00:45:38
Ja en anders ook het gevoel als we die achterkant toch niet een klein beetje dichthouden dat we aan de andere kant met prachtige plannen bezig zijn om die binnensteden en die dorpskernen heel vitaal te houden. Maar als we vervolgens het aanbod op allerlei andere plekken toch nog laten groeien, ja, dan is het toch een beetje water naar de zee dragen. Dus ik zou ook Overijssel wel willen bepleiten dat we die samenhang met die perifere winkellocatie en die binnensteden en dorpskernen, dat we die samenhang wel goed blijven zien. Ondanks dat ik enthousiast ben over de aandacht die de binnensteden en de dorpskernen hier in Overijssel krijgen.

00:46:14
Ja, want sommige winkels, die horen natuurlijk weer aan de periferie vanwege hun grote ja, hoeveelheden zeg maar. Een IKEA in het centrum wordt wel lastig, denk ik.

00:46:23
Ja, dus er is ook perifer detailhandels beleid, grootschalig detailhandels beleid, grootschalige winkels die we niet kwijt kunnen in centra. Die hebben we buiten geplaatst. Maar laten we langzamerhand ook gewoon kijken dat we niet te makkelijk dat maar blijven doen, want er komt steeds meer ruimte in die centra. Er is ook steeds meer ruimte in centra om grootschalige winkels kwijt te kunnen. Dus laat ook niet te makkelijk al die bedrijven maar naar buiten plaatsen. Ik vind een mooi voorbeeld wel Decathlon, grote sportzaak, die natuurlijke zijn focus van oudsher vooral heeft op die perifere locaties in het buitengebied maar eigenlijk op steeds meer plekken in Nederland ziet dat er ook volop ruimte is in binnensteden en ook tegen steeds betaalbare tegen betaalbaardere huurprijzen dus dat traditionele onderscheid dat je om die reden naar buiten moest, begint steeds begint er steeds minder te zijn. Dus laten we ook slimmer nadenken of we die winkels niet gewoon aan die binnensteden en die dorpskernen kunnen toevoegen.

00:47:23
Ja, dat volgens mij vertelt u eigenlijk weer dat de hele retail wel aardig in beweging is. En wat vijf jaar geleden was, is nu niet meer en misschien ook morgen is het weer anders of hoor ik dat nu verkeerd?

00:47:35
Ja, maar qua ruimtelijke ordening blijft wel het vraagstuk staan en dat is hoe we dit hele vraagstuk toch aan moeten vliegen. Waar willen we die winkels dan met z’n allen hebben? En als we in Overijssel ervoor kiezen dat we die graag in de binnensteden en de dorps kernen willen, omdat dat voor ons belangrijke centra zijn voor de leefbaarheid van steden en dorpen, dan moeten we daar ook gewoon qua beleid, dat ook gewoon goed blijven uitvoeren.

00:48:00
Oké, ik begrijp dat er weer wat vragen zijn in de chat.

00:48:03
Sterker nog, ik heb ook een vraag die hier heel goed bij aansluit. Het gaat namelijk over perifere locaties en de vraag of een provinciale regionale visie voor dat soort locaties zou helpen? Twente zou helpen?

00:48:16
Kijk, Monique van Haaf, mag ik u daar het woord voor geven?

00:48:20
Zeker, nou, we hebben een motie gehad, hé in de staten, om juist te gaan onderzoeken. Wat zijn de trends? Wat zijn de ontwikkelingen? Hoe kunnen we daar als provincie op inspelen? Wat wordt er eigenlijk verwacht in gemeenten? Welke effecten heeft het als bijvoorbeeld zo’n bedrijf, wat dan op een bedrijfsterrein zet, het voorbeeld wat de heer Veltmeijer noemde, als dat dan vertrek? Want dat heeft wel effect, hé op die omgeving. En is dat dan, uiteindelijk pakt het dan positief uit of niet? Nou, daar moet je dan naar gaan kijken. Vraagt dat om maatwerk dat zijn de vragen die je allemaal voorliggen. Onderzoeken helpen daarbij, maar uiteindelijk gaan de statenleden daarover en die halen ook overal informatie op. Dus ik denk dat het ook heel goed is als de heer Veltmeijer hier nog een reactie op geeft vanuit de provincie, want dat doen we samen, hoe wij daar aankijken tegen de ontwikkelingen, de te verwachtte ontwikkelingen en welk beleid daarbij past?

00:49:12
Hoe kijkt u daar tegenaan, meneer Veltmeijer?

00:49:14
Ja, ik werd natuurlijk een beetje uitgedaagd, maar goed dat komt ook door zo’n motie, een ja, een bekende. Ik zal zijn naam niet noemen. Centrummanager van een grote stad zei tegen mij, alles wat je niet meteen in je auto kunt stoppen. Dat moet eigenlijk op een bedrijventerrein en daar ben ik het mee eens. Dus dan praat je ook over een fietsenzaak en waarom zou je in den Ham niet een hele grote fietsenzaak neer kunnen zetten met een regionale functie? Dat is goed voor, ook voor een plattelands gemeente. En ja, die discussie zou ik heel graag willen willen voeren en ik denk zelf dat de horeca gewoon onmisbaar is voor de levendigheid van een stad, want je gaat niet naar decathlon alleen om wat te halen. Dat kun je ook online bestellen, maar je gaat naar een stad voor de sfeer en een stad moet sfeer uitstralen en dat vind ik, dat is voor mij de belangrijkste motivatie en ik denk voor veel mensen om naar een stad te gaan. Overigens doe Deventer, ik heb het net niet genoemd, in mijn ogen ook heel erg goed op dit moment.

00:50:23
Ja, die sfeer is heel belangrijk.

00:50:25
Ja, absoluut.

00:50:25
En ik merk wel, hé ook uit alle verhalen, het vraagt ook veel maatwerk en het is een ingewikkelde casus waar volgens mij ook het gesprek over gevoerd moet worden. Om ook de scherpte te krijgen van wat hoort dan wel op een industrieterrein wat niet ik.

00:50:40
Ja, sorry maar je weet je in algemene zin gaat aantal vierkante meter detailhandel gaat omlaag. Hé dus dat is toch de trend en verschuift misschien ook wel een beetje qua functie, voor Almelo ligt onze nieuwe detailhandel structuurvisie ligt gewoon ter inzagen op dit moment, dus daar zijn we ook volop mee aan het werk. En de hoofdlijnen daarvan is dat we, zeg maar, als kern het centrum hebben, hé, want daar willen we graag de mensen naartoe hebben. Maar dat is ook meer beleven en winkelen. Dan hebben we de woonboulevard waar mensen naartoe kunnen voor grootschalige aankopen. En dan hebben we de kern, winkel of de wijkwinkel gebieden waar we dan vooral de dagelijkse boodschappen willen voorzien. En dan hebben wij nog een aantal groot aantal radialen waar heel veel winkels zitten. Maar het beleid wordt wel dat we in die radialen gewoon wel gaan meewerken aan transformatie. Dus op het moment dat op die radiale eigenaren bij ons komen van nou, we kunnen het niet meer verhuren als winkel, maar we willen we daar wat anders, dan gaan we daaraan meewerken, want het aantal vierkante meters zal inkrimpen we zien op de industrieterreinen want daar zijn we ook bezig met onderzoeken dat daar ook wel een menging plaatsvindt hé, want bedrijven die die producten maken, willen dat ook vaak verkopen. Nou, dat, daar gaan wij aan meewerken, dat ze iets meer vierkante meters daarvoor mogen gebruiken. Maar daar moet het wel iets zijn wat ze zelf produceren. En ja, detailhandel op industrieterreinen daar. Dat zal in de komende jaren, denk ik, ook nog wel veranderen als het gaat om inderdaad de Coolblues en dus alleen maar zeg maar postorderbedrijven dat is toch wat anders als een retailer die in het centrum zit, waar mensen naar de winkel komen. Maar in principe willen we dat wel gescheiden houden, want het detailhandel op een industrieterrein is een beperking voor de industriële bedrijven die d’r zitten, dat moet je wel beseffen en dat willen we niet. Wij willen de industriële bedrijven beschermen in hun functie en een bedrijf wat daar een totaal andere functie krijgt waar heel veel bezoekers komen. Dat heeft dat heeft mogelijk een beperkende werking op de functie van industrie. Dus we hebben dat niet voor niks gescheiden en dus focus op het centrum. Daar vindt het belangrijkste plaats, wijk winkelcentra waar mensen dagelijks boodschappen kunnen doen en dan inderdaad die grootschalige centra en that’s it.

00:52:44
Ja en die grootschalige centra bedoelt u dat dan ook met industrie terreinen, de heer Veltmeijer of bedoelt u echt industrie terreinen gemengd met bedrijven? Of hebben we het dan echt over de grootschalige, detailhandel vestigingsplaatsen?

00:52:58
Nou ja, kijk. De wethouder, die heeft zelf ook een discussie gehad in de raad, natuurlijk over de vestiging van het tuinmeubel bedrijf. Kees Smit op XL, is het nou detailhandel of niet en er worden, dan wringt mensen er ook in alle bochten omdat om zo’n beslissing te rechtvaardigen. Maar nogmaals, wij merken dat gemeenten sommige bedrijven niet binnen de poorten kunnen houden vanwege een regelgeving terwijl het denk ik heel goed is voor de lokale werkgelegenheid, maar ook voor de reuring in zo’n gemeente om dat soort bedrijven wel toe te staan op plekken waar het nu wellicht niet mag. En ik vind dat je dat moet onderzoeken en ik vind ook dat je de wensen van ondernemers op dat vlak ook moet respecteren.

00:53:50
Ja, want daar staat ook experts voor vraagstukken rond retail aanpak, die hebben we natuurlijk ook, hé, dus ik kan me ook voorstellen dat we daar eens een beter onderzoek naar doen. Zou wel interessant zijn, of voor een retail practicum om dat uit te zoeken, wat de effecten zijn en wat de mogelijkheden zijn, wensen zijn. Ik kan me voorstellen dat dat heel goed zou kunnen werken.

00:54:09
Ja, ik wil, ik wil er nog wel één ding aan toevoegen: als je op deze manier redeneert dan zou je ook continu nieuwe retailers nieuwe partijen die zich melden en die op een bepaalde plek in je gemeente willen zitten, toe moeten laten vanwege het argument van: het is goed voor werkgelegenheid en het is goed voor de stad. Maar dan gaan we toch een gevaarlijk pad op, want dan zijn we niet met z’n allen in Overijssel bezig om te werken aan die vitale steden en die dorpskernen. Dan laten we heel erg de markt z’n werk doen en dat hebben we eigenlijk natuurlijk in de afgelopen decennia al gezien waar dat toe leidt. Ik heb toevallig recent een discussie gehad met onze grote woninginrichtingsleden die inmiddels 140 woonboulevards in Nederland bevolken en eigenlijk met zijn allen zeggen: wij zijn op al die woonboulevards terechtgekomen vanuit een soort defensieve overweging. Als ik er niet ga zitten, ga mijn concurrenten er wel zitten, maar optimaal zou voor Nederland misschien 80, 90, 100 woonboulevards zijn. Wij hebben er gewoon veel te veel met zijn allen gebouwd, en dat is, als je dus niet regionaal afstemt alles lokaal laat gebeuren, de markt z’n werk laat doen. Krijg je dus die gigantische over bewinkeling die we de afgelopen jaren gecreëerd hebben. Dus ja, dan moet je ook af en toe een retailer en soms ook tussen gemeentes afstemmen dan zul je ook ergens mensen teleur moeten stellen, want het kan niet allemaal.

00:55:45
Nee, ik snap het en volgens mij, ik hoor toch echt een mooie retail practicum om dit is gewoon nader uit te zoeken. Ik wil graag want ik zie dat, ik zit ook naar de klok te kijken, we hebben nog vijf minuten voor iedereen een andere teamsvergadering ingaat en ik had nog beloofd om ook even bij Claudia Timmer terug te komen, want u had het net even over dat de studenten, ondernemers aan het helpen zijn op dit moment in Tubbergen en u wilde daar net al wat over vertellen.

00:56:13
Ja, nou ja, dat kan op zich kort. Dat is overigens wel iets wat opgepakt is door ons, door tussenkomst van de stadsbeweging provincie. Die hadden op een gegeven moment zo’n soort verzoek uitzet vanuit saxion en dat is dat zij inderdaad vanuit ja, aanvankelijk hadden we een een bredere zoekvraag neergelegd, inderdaad, wat net al genoemd werd om retail, toerisme, horeca om dat meer aan elkaar te verbinden en te versterken, omdat dat natuurlijk in ons gebiedje ook heel sterk aanwezig is. Nou ja, daar was blijkbaar geen ruimte meer voor, dus toen werd er intern gekeken vanuit welke richtingen, studies, opleidingen is er nog wel ruimte en toen kwamen ze terug vanuit e-commerce retail dat zij wel ruimte hadden en heel graag met wat ondernemers in gesprek wilden. En nu zijn er dus inderdaad iets van vijf ondernemers en dat zijn dan studie groepjes van drie derde jaars dat is inmiddels begonnen, begin september en in januari worden de resultaten verwacht en dan gaan ze kijken over de schouder mee van de ondernemen, van het businessmodel hoe staat dat in de huidige tijd? Met alle veranderende omstandigheden? Is het nog toekomst-proof en zijn daar verbeteringen op toe te passen? Dat is een beetje de insteek.

00:57:24
En dat zou heel veel gemeenten kunnen helpen om in ieder geval snel een soort quickscan te hebben over hoe het staat met hun retail.

00:57:31
Ja, dat denk ik wel, want dat hoort ook weer bij de opleiding, bij de saxion is dat ook met vanuit de onderzoekers lectoren die dat weer op de achtergrond ondersteunen. En ik denk dat daar echt wel ja, positieve resultaten uit voort kunnen vloeien.

00:57:46
Ja, kijk, dank je wel.

00:57:48
Het is niet gezegd of het gekopieerd kan worden op elke ondernemer, natuurlijk, omdat het verschillende branches zijn en bij de één zal dit misschien meer nodig zijn, bij de ander dat dus het is, denk ik, geen echt kopieer plak werk maar goed, wel in een bepaalde branche natuurlijk, waar het wel doorgetrokken kan worden.

00:58:07
Oké, dank je wel. We beginnen niet bij nul. Afgelopen tijd is er veel gebeurd en een mooi voorbeeld van een ondernemer die snapt hoe clicks en bricks offline en online werkt, is guts en gusto uit Enschede. In het volgende filmpje is te zien hoe een goede samenwerking tussen de ondernemer en de gemeente Enschede kan leiden tot mooie dingen.

00:58:28
Ik ben Maarten ten Voorde, samen met mijn zus ben ik in 2007 Guts en Gusto gestart, begonnen met een heel klein winkeltje in Oldenzaal en ondertussen hebben we een online webshop waarmee we in Nederland, België en Duitsland verkopen. Zes winkels straks en 175 mensen die met ons meewerken. Wij doen alles in huis wij huren eigenlijk niks in. We werken met een eigen platform. Daar werkt echt alles op, retouren worden daarop verwerkt, voorraden, inpakstations, marketing, customer care. Zelfs de kassa’s in de winkel draaien op dat platform, dus daarvoor schaffen we alleen maar hardware aan, maar de kassa software wordt door ons zelf geschreven en daardoor werkt het allemaal naadloos en kunnen bijvoorbeeld mensen online bestellen en kunnen ze laten bezorgen naar een van de winkels die we hebben. Daar kunnen ze de producten passen, kosteloos zijn dat, passen en dan betaal je alleen wat je meeneemt en de rest wordt weer teruggenomen. En zo kan dat heel mooi samenwerken met elkaar. Ik denk dat de mensen graag verrast worden, net als bij ons online waar je gewoon iedere dag nieuwe producten kunt vinden, willen mensen ook in de winkels verrast worden en niet alleen met de producten, maar ook misschien wel hoe het eruit ziet. Gewoon iedere keer een vernieuw verrassing als je bij ons binnenloopt. We hebben goed contact met de gemeente, echt heel positief. We zien natuurlijk wel dat de binnenstad, binnensteden denk ik, in Nederland het gewoon lastig hebben nu met de maatregelen. Wij hebben ook een tijd lang de winkels dicht moeten doen vanwege de corona maatregelen. Toch biedt het ook wel weer kansen. Wij openen hier binnenkort onze nieuwe winkel. Zesde winkel in het centrum drie leegstaande panden hebben we tot één gemaakt. Gaat, ja, december januari gaat de winkel open. Ook daar heeft de gemeente heel erg goed in meegedacht in welke mogelijkheden er waren, ook met de gevel die we aan gaan passen dus ja, dat is heel positief.

01:00:32
We komen aan het eind van dit retail café Twente. Ik wil zo meteen graag afsluiten met gastheer en gastvrouw Hans Bakker en Monique van Haaf, maar voordat ik dat doe, ga ik nog even terug naar Lieke, want die zei net dat er een aanbod ligt vanuit de chat.

01:00:50
Ja, dat klopt, Gerard Gerrits, raadslid in Hengelo, die nodigt Erik Veltmeijer en andere Provinciale Statenleden die geinteresseerd zijn uit om op werkbezoek te komen in Hengelo, te kijken wat daar allemaal gebeurt.

01:01:04
Kijk, volgens mij is het altijd goed om van elkaar te leren en elkaars verhalen te horen, om in ieder geval een volgende stap te kunnen zetten. Ik ga even naar de afsluiting hier, Hans, bakker, wat neem je mee uit deze uitzending?

01:01:18
Ja, wat ik meeneem uit deze uitzending is dat samenwerking gewoon essentieel is om gewoon die binnensteden gewoon vitaal en toekomstbestendig te maken. En die gouden driehoek is al meerdere keer langsgekomen, maar ik denk dat je die echt echt nodig hebt om dat te kunnen realiseren. En ik vind datgene wat er in Tubbergen gebeurt met onderwijs, vind ik gewoon een hele goede, want daar zit kennis, daar zit jeugd die misschien wel anders kijkt tegen de deze wereld, als dat wij kijken als ouderen, om het zo maar te zeggen. Dus op die manier denk ik dat dat, dat die verbinding heel belangrijk is en dat je daarmee in slag vooruit kan maken. En ja, jaren terug, toen had je de C’s. Marcel kent ze nog wel, denk ik. Nee, ik ga ze noemen. Nee, het gaat om compact en creatief, compleet, comfortabel, communicatie en concurrerende winkelgebieden en twee cafés geleden, toen zat Dennis Melenhorst hier aan tafel en die zei: eigenlijk ligt er eentje die d’r misschien wel helemaal overheen ligt. En dat is ook met een C. En dat is dat je eigenlijk crisis bestendige winkelgebieden moet gaan maken, want dat is eigenlijk wat er op dit moment, denk ik, aan de hand is.

01:02:28
Dus we krijgen negen C’s. Een nieuwe theorie wordt hier geboren.

01:02:32
Tien klinkt goed, toch?

01:02:35
Tien, moet er nog één bedenken.

01:02:36
Ja, daar komen op.

01:02:38
Kijk, heb je nog een uitsmijter die je mee wil geven?

01:02:42
Nou eigenlijk, ja, twee. Dat is de aanpak in Overijssel is, denk ik, een hele goede aanpak die aangeeft dat je als gemeenten, provincie en ook ondernemers ook via het retail platform Overijssel aan de slag gaat en kan, en ik denk dat we dat gewoon moeten uitvinden in de rest van Nederland, want het gebeurt gewoon eerst in Overijssel en daarna in de rest van Nederland, en ik vind dat we dat ook gewoon zo moeten doen en wij gaan wel dan over die IJssel. Dat moeten we op die manier denk ik ook doen. En er werd net al gezegd, we beginnen niet bij nul. De stadsbeweging bestaat al een paar jaar, dus soms moet je het goede opgeven om voor het beste te gaan. Dat is niet mijn tekst, maar dat is van omdenken en daar ben ik wel fan van en daar stond gisteren toevallig op die scheurkalender ook een andere nog, en die past denk ik ook wel heel goed bij waar we mee bezig zijn. En dat is: als je iets denkt, verandert er niets. Als je iets doet, verandert er iets en ik denk dat dat heel toepasselijk is op datgene waar we hier mee bezig zijn.

01:03:42
Ik hoor volgens mij van die muntjes die straks uitgedeeld worden, gaan we allemaal naar de lokale boekhandel om een nieuwe scheurkalender te kopen.

01:03:50
Er zou wel ook een Twenste of een Overijsselse scheurkalender zijn. Anders maken we hem toch?

01:03:54
Kijk, oh, een nieuw project is hier geboren.

01:03:58
Monique van Haaf we komen echt tot de aller, ja, aan de afronding van deze uitzending. En wat neemt u mee uit deze uitzending?

01:04:05
Nou vooral dat de retail heel erg in beweging is. Hé, we kunnen nu niet voorspellen voor volgend jaar of het jaar daarop. Dus het is goed, hé, met alle verschillende meningen die we hebben gehoord, alle verschillende blikken op centra en op retail, dat dat ook gewoon een plek krijgt. En dat betekent misschien wel niet dat er maar één formule is die werkt voor heel Overijssel, dat we daar ook nog maatwerk binnen moeten kunnen verrichten en dat geldt waarschijnlijk wel voor heel Nederland, want Overijssel is ook Noord-Holland niet. Dus ik denk dat daar een interessante casus ligt om te gaan kijken: welke ruimte zit er dan en waar gaan we dan ook echt de retail sector goed mee helpen? En waar helpen we dan ook tegelijkertijd de centra van de dorpen en de grote steden mee, want ook dat is verschillend wat daar kan en mag.

01:04:47
Ja, dus nog veel te leren.

01:04:49
Zeker.

01:04:50
En volgens mij is het motto wel ‘aan de slag’. Ja, en dan leren tegelijkertijd.

01:04:55
Nou, we wat doen hier hartstikke veel en ik ben ook heel erg blij met alle input maar ook via de chat natuurlijk, hé met de kritische vragen die er dan komen. Volgens mij gaat dat wat helpen om juist met dat wat we al doen er een schep bovenop doen. Zo begon ik, en zo eindig ik ook. We gaan aan de slag en zetten er een tandje bij.

01:05:11
Kijk, nou, volgens mij geeft dat mogelijkheden voor de toekomst. Ik wil alle gasten hartelijk danken voor de bijdrage bij deze uitzending. Ook de mensen thuis in de chat wil ik graag bedanken voor hun bijdrage. Als u vragen of opmerking heeft over de Overijsselse retail aanpak, dan kunt u deze doorgeven via het webadres stadsbeweging.nl/retail, maar ook als u aan de slag wilt, kunt u met ons contact opnemen en dat kunt u ook vinden, de gegevens, op stadsbeweging.nl/retail. Dank jullie wel.