Transcriptie Editie regio Deventer 2020

Transcriptie Editie regio Deventer 2020

00:00:00
Welkom namens provincie Overijssel en retail platform Overijssel op het regionaal retail café vanuit de Tearose in Deventer. We zijn iets later begonnen vanwege technische problemen, maar we zijn in de lucht en we zitten hier bij de oude vrouwengevangenis midden in de Pieteresk Walstraat, de winkelstraat die bekend is van het jaarlijkse Dickens festijn, een evenement dat het afgelopen jaar nog 125000 bezoekers trok. In retailland gaat de komende jaren veel veranderen. Door toename online verkopen sluiten steeds meer winkels, Corona heeft de verschuiving van fysiek naar online het afgelopen jaar versterkt. Wat is die situatie in retailland op dit moment? Wat zijn de verwachtingen naar de toekomst en hoe kunnen we de schouders eronder zetten? Daar gaan we vanmiddag met gasten en met u over hebben. Mijn naam is Rik Zeeuwen. Ik ga vanmiddag in gesprek met gastvrouw Monique van Haaf gedeputeerde van de provincie Overijssel, Hans Bakker, de voorzitter van retail platformen Overijssel, Bart van Moorsel statenlid voor het CDA, Thomas Walder wethouder Deventer, Dennis Melenhorst wethouder gemeente Raalte, Peter Brouwer Centrummanager in Deventer, en Michiel Flooren. Lid van het RPO retail platform Overijssel en lector bij Saxion. Wat gaan we het komende uur doen? Tijdens dit retail café gaan we in op de uitdagingen waar retail voor staat. We gaan in op wat volgens gemeente en centrummanagers moet gebeuren. We gaan in gesprek over toekomstbestendig centrumgebied waaraan moet dit voldoen? En we gaan het hebben over een Overijsselse retail aanpak. Deze is uitgewerkt door de provincie Overijssel en retail platform Overijssel. U kunt vragen stellen of opmerkingen maken in de chat. Daar komen we tijdens het programma een paar keer op terug. Lieke Kiekebosch houdt de chat bij. Ze zal inbreken op het moment dat er vragen zijn die het ja, die hier gesteld kunnen worden. Voordat we in gesprek gaan met onze gastvrouw Monique van Haaf en gastheer Hans Bakker, gaan we eerst kijken naar een animatie over het koopstromen onderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd.

00:02:28
Uit het koopstromenonderzoek 2019 is gebleken dat de kern winkelgebieden in Oost-Nederland Compacter moeten. Waarbij lokale centra, kopen en gemak voorop staat, worden de kern winkelgebieden steeds meer een plek van ontmoeting en beleving. Onderscheidend vermogen is daarbij een belangrijke factor. We zoomen in op drie regio’s. In Twente krijgt Enschede een steeds belangrijkere verzorgingsfunctie binnen de regio en daarbuiten. Aan Almelo en Hengelo de taak om zich te focussen op een onderscheidend aanbod en lokale bestedingen. De stad Zwolle is een regionale magneet. Voor dorpen en landelijke gebieden rondom de stad is het aanbod versnipperd en de afstand tot voorzieningen groot. In de stedendriehoek Deventer, Zutphen en Apeldoorn is het winkelaanbod ruim en weinig complementair aan elkaar. Dit vraagt om betere samenwerking en afstemming in de regio, juist nu door de coronacrisis mijden consumenten drukke plekken. Hierdoor neemt de vraag naar online verder toe. De transformatie naar een compact centrumgebied is daarom urgenter dan ooit.

00:03:48
Hans Bakker, u bent voorzitter van het retail platform Overijssel. Voor de rest van de uitzending zal ik rpo proberen te noemen. Deze bijeenkomst is georganiseerd door het rpo, maar wat is het rpo eigenlijk?

00:04:02
Ja, wat is het RPO het RPO is eigenlijk een netwerkorganisatie bestaat uit ondernemers, vastgoed vertegenwoordigers en ook onderwijs. En misschien nu even goed om aan te geven: wie d’r dan in dat retail platform zitten? Vertegenwoordigers van in retail van de Koninklijke horeca Nederland KHN de retail agenda landelijk. We zoeken ook die verbinding tussen de regio en ook het landelijke. De hoge scholen Saxion en Windesheim om die relatie met het onderwijs ook ook goed te leggen. Mkb-nederland regio Zwolle met een een vastgoed vertegenwoordiger omdat vastgoed natuurlijk ook een belangrijke rol speelt. Het centrum managers netwerk Overijssel zit daar ook in. Marketing Oost om die marketingkant ook tot stand te brengen. Ook de relatie met de vrijetijdseconomie vnos midden en MKB-Nederland midden.

00:04:47
Dat is een hele club.

00:04:48
Da’s een hele club, ja, en ik denk dat we dat we proberen ook de goeie dingen te doen voor ondernemers in relatie tot de, ja, de samenwerking met met overheid en onderwijs.

00:04:58
Want herkent u zich dan in wat het kso net in de animatie liet zien koopstroomonderzoek?

00:05:04
Ja, ik denk, ja, daar herkennen wij ons ons in. En, ja, cijfers liegen wat dat betreft niet. En ja, de coronacrisis heeft alleen natuurlijk wel wat wat extra gevolgen gehad ten opzichte nog van ja, wat uit het koopstromenonderzoek komt.

00:05:18
Want ik begrijp dat u in het voor of voor de vakantie. Voor de zomervakantie heeft u een brandbrief gestuurd naar bestuurders in Overijssel. Wat hield dat in? Wat was de strekking van die brandbrief?

00:05:27
We hebben een brandbrief gestuurd als als oproep ook naar overheden van: ja, de binnensteden staan in brand. Er gebeuren op dit moment heel veel, met name natuurlijk omdat er geen bezoek in winkelgebieden mogelijk was en ook, ja, heel veel consumenten. De winkelcentra mijden, horeca was dicht. Nou, dat is toch wel één van de trekkers ook van van winkelgebieden en toen hebben we gezegd van nou, wij sturen een brief en en roepen eigenlijk op om te kijken naar dat retail beleid van je lokaal, maar ook ook Provinciaal. We moeten wat met centrumgebieden. Die zullen moeten gaan transformeren. Ondernemerschap, toekomstgericht ondernemerschap en met name ook ook kennis en data zijn daarin belangrijk en daar speelt het koopstromenonderzoek op Oost-Nederland niveau natuurlijk een een belangrijke rol in.

00:06:13
Nou, dat is mooi, hé, want u heeft een brandbrief gestuurd voor de zomervakantie. Wel bijzonder, want nu zitten we hier vanuit RPO samen met de provincie Overijssel. Waarom provincie Overijssel of waarom de provincie als partij om mee samen te werken?

00:06:28
Nou, dat koopstromenonderzoek laat natuurlijk wel zien je kunt zeggen van retail beleid en detailhandelsbeleid is lokaal, maar uiteindelijk ben je als gebied belangrijk. En ben je misschien wel, als regio veel belangrijker en daarom is de provincie Overijssel voor ons ook wel de de counter partner om te zeggen van we moeten het wat regionaler trekken op Provinciaal niveau, omdat er heel veel relaties zijn tussen winkelgebieden ja, moet je dat wat u op een wat hoger niveau leggen als een als een gemeente.

00:06:56
Oké. Moniek van Haaf u bent gedeputeerde van de provincie Overijssel. Herkent u zich in het beeld wat het koopsom onderzoek net liet zien? Onder andere online neemt toe. Centrumgebieden moeten compacten.

00:07:08
Ja, dat herkennen we. Dat komt ook door de gesprekken die we hebben, natuurlijk met zowel de wethouders als met verschillende centrum managers, daar komen deze geluiden ook naar voor. Het is natuurlijk heel mooi dat dat nu in een goed onderzoek ook in cijfers weer te geven is. Hé, dat bevestigd dat dan ook wel, die beelden waren d’r al wel en dat, dat betekent ook wel en terecht dat er ook zo’n brandbrief is gestuurd. Daar moet iets gebeuren en dat willen we ook graag.

00:07:31
Want want welke rol heeft dan de provincie als het gaat om retail?

00:07:35
Ja, die kun je zo groot en zo klein maken en zien als je wilt. Ik denk dat wij juist in die regio’s een goeie rol hebben. Wat je ziet uit het onderzoek is dat steden of winkelgebieden complementair aan elkaar willen zijn en daar op zoek zijn van hoe doen we dat dan? Hé, wat is dan ons eigen profiel? Wat is het profiel van de andere centrum, van de andere stad? Daar kijken we naar. Dat is met name ook in Twente heel erg gaande. Je kijkt ook naar vierkante meters. Hé, hoeveel retail meters zijn er in de stad? En en maakt dat dan wel dat die stad compact genoeg is en leuk genoeg is om daar te gaan winkelen, om daar naar de horeca te gaan? Of is dat heel erg versnipperd en verspreid? En kunnen wij daar wat in betekenen? Kunnen we gemeenten daarin helpen? Nou ja, dat zijn zeg maar de zaken die in een regio spelen en met elkaar in verband houden. Daar kunnen wij als provincie, zeg maar met dit iets meer een bredere blik naar kijken.

00:08:26
Het lijkt dezelfde vraag dan dat ik net aan de heer Bakker stelde: hé, waarom samen met RPO in dit geval?

00:08:31
Ja, daar zit natuurlijk ontzettend veel betrokkenheid het maakt dat wij ook veel dichter bij de ondernemers komen staan, daardoor de directe geluiden oppakken. Volgens mij is dat heel belangrijk en de bedoeling is niet dat je er over praat, maar met elkaar praat en naar de oplossing gaat zoeken en dat de partijen zich daar ook in kunnen vinden. Wij kunnen van alles vinden, op afstand van overheid, van ja, u moet deze kant of u moet die kant op, maar het moet wel het gevoel bij de ondernemer ook zelf zijn dat daar een toekomst in zit. Nou ja, daar kijken we ook. Dat zijn ook onderzoeken van hoe kun je de innovatie verder aanjagen nou ja, en misschien kunnen wij ook als provincie financieel bijdragen in die ontwikkelingen. Ook dat is een een vraagstuk wat er gewoon ligt. Veranderingen, zorg dat je informatie krijgt, dat er onderzoeken worden gedaan, dat je de informatie met elkaar kunt delen ook. Ja, vandaag is dan één van de middelen daarvoor zeg maar zo’n platform als we nu even hebben, als zo’n café dat je ook kennis kunt uitwisselen, da’s ook belangrijk.

00:09:23
Ja, nou want, vandaag is er veel te bespreken he. Het komende uur hebben we heel wat op onze agenda staan. Wat wilt u vanmiddag bereiken?

00:09:30
Nou ja, ik wil aan de slag. Kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er nu gebeurt met heel veel ondernemers die echt met de corona door de Corona heel erg getroffen worden. Ik zie het zelf ook als ik de binnenstad in ga. Het is raar met een eenrichtingsverkeer en ja, we, we richten het allemaal in, zodat het zo goed mogelijk nog gaat. Maar het is niet wat de stad eerder was en die bruisende binnensteden staan al langer op de agenda bij de provincie. We zoeken nou wel, van hoe kunnen we nou een slag maken, want het is ook nog niet zomaar voorbij, dat zien we ook. Ja, als het, twee maanden is misschien te overzien, maar dit kan ook nog wel een hele lange tijd gaan duren. Dus welke stappen moeten gezet worden? Kijk naar online kopen. Zijn daar de de meeste ondernemers al op voorbereid of moet daar nog wat in gedaan worden?

00:10:10
Oké, nou, naast het koop stroom onderzoek hebben de provincie en het rpo gesprekken gevoerd met mensen van gemeenten en centrum, managers om te luisteren wat er al op te halen, wat er nodig is en samenvatting. Deze oogst is vastgelegd in de volgende animatie.

00:10:30
Het afgelopen jaar heeft de provincie samen met retail platform Overijssel gesprekken gevoerd met gemeenten, centrum, managers, brancheorganisaties en andere experts over trends en ontwikkelingen in de retail. Hier kwam uit voort dat er behoefte is aan innovatief ondernemerschap experimenteerruimte en een compacter centrum. Daar zijn duidelijke kaders en regels voor nodig. De provincie is gevraagd om hierin een actieve rol te pakken. Daarnaast is er behoefte aan een duidelijk profiel, weten wat je sterke punten zijn en hoe die te benutten. Kernen in een regio zullen elkaar moeten aanvullen en versterken. Regionale afstemming is hier een belangrijk onderdeel van. De provincie en retail platform Overijssel kunnen daarbij helpen door het stimuleren van initiatieven innovatie en kennisdeling de coronacrisis raakt de winkelgebieden bezoekersaantallen nemen af, winkels verdwijnen en online aankopen nemen toe. Diverse partners bevestigen dat een goede samenwerking in de gouden driehoek nu nog belangrijker is. We moeten aan de slag voor een toekomstbestendig centrumgebied.

00:11:50
Hier bij mij aan tafel zijn aangeschoven Dennis Melenhorst wethouder van de gemeente Raalte, Bart van Moorsel statenlid voor het CDA, en Peter Brouwer, binnenstadsmanager van Deventer. Ik wil graag beginnen met Dennis Melenhorst van de gemeente Raalte we hebben net gehoord over een koopstroom onderzoek, wat uitgevoerd is. In hoeverre heeft zo’n koopstroom onderzoek de gemeente Raalte geholpen?

00:12:16
Ja, wel, op heel veel terreinen is sowieso prettig. Om beleid, zeg maar, op basis van cijfers en reële beelden te creëren, er komen een aantal dingen voor de gemeente Raalte specifiek naar voren, en eigenlijk dat wij voor Corona toch wel heel goed bezig zijn. D’r is altijd wel een kritische blik, natuurlijk, maar er zijn een aantal elementen die echt naar voren komen. Als we het over Raalte hebben zo blijkt onder andere dat we zeg maar als Raalte zeker wel een verbinding hebben met Zwolle en Deventer, maar dat wij over het algemeen gewoon heel veel toevloeiing hebben naar de gemeente, meer dan dat er afvloeit. Dat betekent dat wij een vrij krachtige kern hebben. Dat spreekt ook voor zich dat de waardering voor de kernen want Heino is een andere kern die ook gewaardeerd wordt, nou ja, zeer goed gewaardeerd wordt en het best gewaardeerd wordt in in deze regio, samen met Raalte dus dat betekent dat wij ook een aantal beleidslijnen die wij vooraf hadden ingezet, dat dat op zich goed loopt. Alleen nu is het wel Corona en ik vind het lastig om in te schatten wat dat uiteindelijk ook gaat betekenen, want in het begin van de Corona tijd was het duidelijk dat hé de winkelstraten nou ja, echt tot tot 30 procent gereduceerd waren qua doorloop en en bezoek. En nu is dat gelukkig aangetrokken. Maar nog steeds is het een heel divers beeld. Beeld voor schoenenzaken voor kindermode is echt weer een hele andere dan een andere branche als nou noem bijvoorbeeld de tuinwinkels et cetera.

00:13:39
Want wat moet er dan nog gebeuren, denkt u? Vanuit de gemeente gezien? Wat is er nodig?

00:13:44
Ja, vanuit de gemeente, we hebben gewoon een een prima samenwerking met met zowel de winkeliers als met evenementen, als ook gewoon met de vastgoedeigenaar iets wat we ook zelf als gemeente al hadden ingezet, en een belangrijke opgave als we kijken, zeg maar uit het koopstroom onderzoek, wat relatief het minst gewaardeerd wordt, maar nog steeds met een zege, dus wel voldoende, is de ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Raalte nou, daar gaan we ook echt volle bak zetten we daarop in, we pakken de grote markt aan, we pakken de plas aan. Dat hebben we allemaal al in het traject gezet en dat willen we ook nog deze periode ook, zeg maar echt flink aanpakken, samen met de provincie.

00:14:21
Oké, samen met de provincie en wat betekent dat dan? Wat verwacht u dan van de provincie als u dat zegt?

00:14:28
Nou allereerst, kijk, er wordt vaak over de provincie gesproken van: hé, het is makkelijk om financiële middelen te krijgen, maar ik vind dat altijd te makkelijk. Ik vind ook de manier waarop wij hier gezamenlijk dat gesprek voeren. En wat is er nodig? En kijk ook eens buiten de gemeentegrenzen hoe raakt een centrum als Raalte of Heino ook, zeg maar, qua profiel, andere omliggende gemeenten, dus op kennisniveau kennis delen, de contacten met de ondernemersvereniging winkeliers, et cetera de facilitering er wordt meegedacht en ja, dat is hartstikke mooi, ook vanuit een platform zoals Hans Bakker net heeft voorgesteld.

00:15:04
Ja, want er wordt ook gesproken hé, samenwerking is een belangrijk sleutelwoord.

00:15:09
Cruciaal.

00:15:09
Cruciaal en betekent dat ook dat bijvoorbeeld Deventer en Raalte moeten samenwerken, of kunnen die ook iets voor elkaar betekenen?

00:15:15
Nou zeker op kennisuitwisselingen ik kijk ook even richting Peter Brouwer bijvoorbeeld, die ook in Raalte weleens een toespraak heeft gehouden van hé, hoe doen we dat in Deventer? En daar leren wij ook weer van en visa versa als we echt kijken naar van raken we elkaar bijvoorbeeld economisch, ja, er is een pendel en een uitgaande en inkomende stroom vanuit Deventer en naar Raalte en andersom maar we hebben ook als Raalte, hebben we echt wel een eigen regiofunctie en dan zie je toch dat, hé het functie op karakter, het langere verblijf is logischer wijs wat meer aanwezig in Deventer en Zwolle, steden waar we toch gewoon tussen liggen. Ja, aan de andere kant is ons aanbod toch dermate divers dat schijnbaar wel leidt tot veel meer toevloeiing van buiten de gemeente dan dat wij kwijtraken dus de positie van Raalte is wat dat betreft ook wel weer sterk genoeg.

00:16:01
Kijk, ik hoor een sterk Raalte en wat is dan de belangrijkste behoefte die u heeft als we kijken naar het komend jaar?

00:16:07
Nou, ik wil hem toch gelijk wel relateren aan deze tijd, deze onzekere tijd en het is altijd mooi om te zeggen van het moet steviger, mooier, groter et cetera maar laten we vooral eerst behouden wat we hebben. Dat is goed, dat kan altijd beter. Maar ja, uiteindelijk is het ook een lastige inschatting maken. Waar staan we op het eind van het jaar of volgend jaar? En hoe? Hoe zijn de gevolgen ook voor een centrum als Raalte ja, d’r zijn allerlei beelden over, maar ook ik heb geen glazen bol en ik hoop dat we zeker een tweede golf kunnen voorkomen. Maar goed, ook, dat hebben we allemaal niet in de hand.

00:16:43
Nee, we gaan met elkaar blijven in gesprek. We kunnen elkaar helpen. Nee, dat is in ieder geval belangrijk. Ja, de heer Van Moorsel, u bent statenlid voor de provincie Overijssel. Wat we in het filmpje zagen in de animatie is dat er een actieve rol van de provincie wordt gevraagd. Hoe kijkt u daar dan tegenaan?

00:17:00
Nou ja, ik denk dat de provincie zeker een actieve rol kan vervullen, maar die vervult die ook en dat is niet alleen nu, maar ook in het verleden eigenlijk in op verschillende manieren in het bij elkaar brengen van mensen. Het verbinden van van partijen die in verschillende gemeenten en regio’s actief zijn, het verspreiden van kennis, maar ook het bij elkaar brengen van verschillende beleidsterreinen we hebben beleidsterreinen met betrekking tot de bedrijventerreinen met betrekking tot werkgelegenheid. Nou uiteindelijk, retail hangt natuurlijk niet los, he wonen is ook zo’n term. We zoeken naar plekken waar we kunnen wonen. Nou, op het moment dat je ook ook daar moet je kijken. Van hoe kun je dingen aan elkaar verbinden? Dus in die zin is dat de verbinding. Retail is niet een zelfstandig vakgebied, dat hangt samen met heel veel andere vakgebieden en en de provincie is natuurlijk ook van oudsher het orgaan wat gaat over de ruimtelijke ordening en en retail heeft heel veel met ruimtelijke ordening te maken. En ik moet zeggen, ik ben best trots op het beleid wat we als provincie de afgelopen jaren hebben gevoerd en en nog steeds voeren in het het concentreren van van winkels in de kern, winkelgebieden en ik ja noem, maar ik ben misschien wel enigszins chauvinistisch omdat ik zelf uit Deventer kom, maar en we hebben hier een een grote elektronica zaak midden in het centrum zitten ja, je die zit er niet vanzelf. In andere steden zie je dat die ergens op een bedrijventerrein terecht is gekomen. Nou, dat is natuurlijk wel een een aantrekkingskracht voor het centrum van Deventer en dat is niet vanzelf gebeurt. Dat is een nadrukkelijk gebeurd op basis van een sturing van enerzijds provincie en anderzijds gemeente die daarin samen optrekken en en dat is natuurlijk wel de kracht dat je iedereen in zijn eigen rol ja, uiteindelijk kiest voor een lijn die uitgaat van het versterken van het centrum van je steden.

00:18:48
Ja, dus dan sluiten we aan wat we net ook in de animaties zagen. Ja, een compacter centrum, is volgens mij wat u net zegt, en dat hoort ook terug te komen in het ruimtelijk beleid van de provincie Overijssel.

00:18:59
Ja en d’r zijn ook nogal stappen in te zetten. We hebben ook eigenlijk een lijn die we nu ook actief vanuit de provincie ondersteunen. Is het, zeg maar, de ruimte die nu nog in bestemmingsplannen zit, om daar eens kritisch naar te kijken om te voorkomen dat er nog meer retail ontwikkelingen plaatsvinden op plekken waar je ze eigenlijk niet zou willen en om het centrum nog compacter te maken. Dus ja en ook we, we hebben ook discussies met elkaar over welke ruimte bieden we aan retail op het bedrijventerrein d’r zijn ook in een politieke discussie zie je dat daar wat wisselende gedachten over zijn. Onze lijn is dat we zeggen van uiteindelijk moet je het zoveel mogelijk in het centrum weten te houden, zorgen dat de inwoners makkelijk bij de voorzieningen kunnen komen, dat het centrum ook een belangrijke functie heeft. Anderzijds moet je natuurlijk ook je ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen die plaatsvinden. En een bedrijf wat actief is in de internet markt, ja, die zal zich vestigen op het bedrijventerrein ja en en ja, en wat voor ruimte moet je die dan bieden in relatie tot het aanspreken van de consument? Dus, en daar komen actuele vraagstukken op af, daar sluiten we onze ogen niet voor. En nou, we zijn binnenkort toe aan een herziening van onze omgevingsbeleid en dan zullen ook dat soort vraagstukken en ja, daar maak ik ook weer graag gebruik van alle deskundigheid die bij een retail platform aanwezig is om dat ook te benutten om te weten welke koers ze moeten varen.

00:20:21
En heeft dan de provincie Overijsel, want we hebben het over beleid, maar heeft die dan ook een rol in in een regionale samenwerking?

00:20:28
Ja zeker, kijk, d’r zijn natuurlijk ook wat recente voorbeelden vanuit het verleden van hé, daar waar je retail ontwikkelingen ziet die een relatie hebben met omliggende gemeenten, dat je daar toch in probeert te sturen bij wijze van spreken dat je niet in elke stad een bouwmarkt krijgt of niet in elke stad een IKEA want uiteindelijk is daar niets, niet de ruimte voor. Tegelijkertijd denk ik dat je ook de partijen bij elkaar moet brengen om te kijken: van waar, waar kun je elkaar elkaar versterken? Hoe kun je ook samenwerken? En ja, wat ook in het filmpje net mooi naar voren kwam, kijk in regio Twente, elke stad heeft daar z’n eigen karakteristieken en het is goed om ook die verschillende karakteristieken te kunnen ondersteunen.

00:21:13
Ja, dus beleid samenwerken, dat gaat eigenlijk hand in hand. Om goed beleid te hebben moet je ook goed met elkaar in gesprek zijn. Ja, en de volgende gast is Peter Brouwer. Peter Brouwer, je bent centrummanager van de gemeente Deventer of in Deventer. Wat heeft? Wat is de behoefte van de ondernemer in dit verhaal?

00:21:34
Kijk je ziet in deze tijd dat die ondernemer natuurlijk ook zoekende is. Je ziet de markt ontzettend snel veranderen, vraagt heel veel extra kennis van die ondernemer, dus, die ondernemer is gewoon op zoek. Hoe kan die in feite in de komende jaren blijven acteren? Hoe kan die acteren, online meeste ondernemers die in de winkel staan zijn fysiek ingesteld. Tegelijkertijd zien we ook kijkend naar de afgelopen half jaar dat de verschuiving naar online ontzettend snel is gegaan. Dus gelukkig zie ik dat heel veel ondernemers zich aan het realiseren zijn en sommige deden dat al. Dat de aanwezigheid thuis op de bank net zo belangrijk is als de aanwezigheid fysiek in de winkelstraat nou, daar ligt voor ons allen een enorme uitdaging om te kijken: hoe kun je in feite met elkaar zorgen dat je die stad ook op de bank in feite aanwezig laat zijn?

00:22:21
En waar kunnen dan de provincie en de gemeente de ondernemers mee helpen?

00:22:25
Nou, ik ga even naar de afgelopen weken hebben wij provinciebreed met elkaar van gedachten gewisseld. Hoe kun je dat nou aanpakken? Hoe kun je met elkaar kennis delen over? Hoe ga je nu zorgen dat die stad zichtbaar is thuis? Ga je kiezen voor alla Warenhuis Groningen, of ga je kiezen om veel meer de beleving van de stad naar de bank te brengen? Nou, dan kan elke stad aanzich in provincie Overijssel, het wiel gaan uitvinden maar je kunt ook met elkaar gaan zeggen: laten we de koppen bij elkaar stekken, kennisdelen, kennis opdoen en met elkaar naar oplossingen zoeken. Nou, daar kun je provinciebreed heel veel naar elkaar toe in betekenen, en daar lopen we ook in Overijssel echt in voor met elkaar delen, met elkaar naar oplossingen zoeken.

00:23:06
En wat, want ik hoorde in het filmpje ook hé, dan hebben we het over de gouden driehoek tussen ondernemers, vastgoed en gemeente. Hoe krijg je die gouden driehoek dan in stelling? Want dat vind ik nog best ingewikkeld. Ik hoor wel eens verhalen van vastgoedpartijen die dan in Indonesië zitten. Ja en nou.

00:23:23
Wij zijn gelukkig is het in Deventer al dik drie jaar geleden, vier jaar geleden, al gelukt om alle partijen aan boord te krijgen om alle partij het besef te laten doordringen dat je deze exercitie alleen met elkaar kunt winnen, en met name vastgoed. Dat is de meest lastige. Kijk, als ik door de winkelstraat loop en daar staat een naam op die winkel, ja, dan weet je wie de eigenaar is van die winkel, maar je ziet niet wie de eigenaar van dat pand is en je hebt gelijk. Dat kan soms heel ver weg zijn. Maar uiteindelijk is het toch op heel veel plaatsen al gelukt om ook vastgoed hierbij te betrekken, want ik zeg altijd een winkel, tegenwoordig, huurcontract van een half jaar en ja, zijn geen uitzonderingen meer. Vastgoed koop je niet voor een half jaar. Vastgoed is een lange termijn investering. Dus eigenlijk zeggen wij altijd weer: die vastgoedpartijen zijn eigenlijk de grootste belanghebbende om aan tafel te gaan zitten, want voor hun is het echt lange termijn.

00:24:16
Ja, want da’s vrij bijzonder hé dat Deventer een BIZ heeft, een bedrijven investeringszone waar ook naast de ondernemers ook de vastgoedpartijen meedoen he, heb je dan een gouden tip voor al die anderen die nog aan de slag moeten?

00:24:29
Ja, de gouden tip is natuurlijk: trek die vastgoed-eigenaren erbij maar probeer ze ook op die manier erbij te betrekken. Ja, het klinkt heel recht toe, recht aan, dat je ook echt hun langetermijndoel beantwoord. Dus probeer je te gaan verplaatsen in die schoenen van die vastgoedeigenaren en als je dat kunt, ja, dan kom je hele grote stappen verder.

00:24:49
Kijk, ik zie een hand van Lieke. Lieke die houdt de chat in de gaten. Dat betekent dat er een vraag is, Lieke.

00:24:56
Ja, er is een vraag binnengekomen die heel mooi aansluit bij het verhaal van Peter Brouwer. David Lansens vraagt zich af: waar sta je in Deventer met de samenwerking met de vastgoedpartijen en wie moet het initiatief nemen?

00:25:09
Peter, is denk ik een vraag voor jou?

00:25:11
Ja, ik denk dat de centrum manager uiteindelijk, maar ik denk ook wel samen met de gemeente, het initiatief moet nemen. En ja, en dan de de vraag van David: waar staan we? Ja, dan kunnen we gelukkig in Deventer zeggen dat we een hele nauwe samenwerking hebben in die gouden driehoek. Maar dat is ook enorme tijdinvestering van ons allen in deze stad. Dat dat uiteindelijk, we zijn jaren verder. Laat ik dat er nadrukkelijk bij zeggen. Dat het ook z’n revenue. Ik pak verleden week vrijdag. Vastgoedeigenaren hebben uit hun fonds 20.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanpak november en december, omdat ook vastgoed eigenaren zich realiseren als die kassa rinkelt in die periode? Komt het uiteindelijk ook bij ons terecht. Nou, dat was drie jaar geleden, vier jaar geleden, ondenkbaar en nu zie je dat ze nadenken over elkaars belangen.

00:26:00
Ja, dus die kassa rinkelen in november-december dat is de grootste uitdaging, denk ik, op dit moment?

00:26:04
Absoluut.

00:26:05
En gaat dat lukken in Deventer?

00:26:07
Ja, jij kent mij langer dan vandaag, dus dan weet je ook wat het antwoord is. Ja, dat gaat lukken maar met een enorme inspanning van ons allen. Ik roep continu: we hebben een hele moeilijk voorjaar gehad. We hebben even mogen genieten van de zomer. Maar de grootste uitdaging komt nog 40 procent van de omzet gaat nog komen en dat is een heel groot deel nog van het jaarresultaat van heel veel ondernemers. Daar moet je vol gas op geven, nou gelukkig, daar komt de gouden driehoek, is de gemeente hier aan boord, is all vastgoed aan boord en ondernemers. Samen zijn we één plan in Deventer aan het maken om te zorgen: hoe krijgen we die consument in de maanden november en december van die bank af? Want dat wordt de uitdaging. We ziiten met z’n allen te te kuchen en te niezen we zijn verwend met online in de afgelopen paar maanden. Dus hoe gaan we dat voor elkaar krijgen dat je die euro gaat besteden lokaal, dus wij zeggen ook: Deventer doet goed voor Deventer, dus hoe gaan we 100.000, 300.000 inwoners uit de regio verleiden om in november en december gewoon naar die stad te komen. Er moet een feest zijn.

00:27:08
Ja, behalve als je kucht en niest dan moet je even op de bank blijven zitten.

00:27:11
Blijf dan even een paar dagen thuis en dan kom je gewoon een paar dagen later.

00:27:13
Ja, ja, want de november-december is lang en dat geeft allerlei mogelijkheden.

00:27:16
Wij zijn zes weken lang, is het feest in de stad. Zeven dagen per week.

00:27:21
Kijk, dat is mooi. Aanvankelijk was er een bijeenkomst gepland in maart om met u in gesprek te gaan. Dat kon natuurlijk niet doorgaan vanwege Corona de provincie en retail platform Overijssel hebben een Overijsselse retail aanpak uitgewerkt in de tussentijd en hier is een animatie van gemaakt.

00:27:40
Op basis van het koopstromen onderzoek, ontwikkelingen en aanvullende gesprekken hebben we de Overijsselse retail aanpak ontwikkeld. Een reeks van acht instrumenten waarmee een gemeente, centrumorganisatie, of ondernemer morgen aan de slag kan. Één: Vanaf nu nemen we retail op als vast onderdeel van het stadsarrangement. Twee: In het ‘aan de slag traject’ brengen we in kaart wat een centrumgebied nodig heeft en waar kansen liggen. Drie: Schakel één van onze experts in voor retail vraagstukken. Vier: Hulp bij het saneren van plancapaciteit, krijg de juiste winkel op de juiste plek. Vijf: Samen de data op orde, een schat aan informatie die leidt tot weloverwogen keuzes. Zes: Een retail vraagstuk dat vraagt om meer verdieping? Maakt dan gebruik van het retail practicum. Zeven: Wil je als ondernemer zelf aan de slag? Kies uit ons ruime aanbod van workshops en trainingen. En tot slot, acht: Liever met elkaar aan de slag? Kies dan iets van de menukaart voor ondernemers collectieven.

00:28:59
Aan tafel zijn aangeschoven Thomas Walder wethouder van de gemeente Deventer, en Michiel Flooren lector vanuit Saxion. Peter Brouwer, je blijft even zitten, want je bent onze stem van de ondernemer in dit gezelschap. U kunt nog steeds reageren in de chat. Lieke, houdt die bij. Ik hoor al dat er een aantal vragen zijn. We gaan eerst even in gesprek met onze gasten en dan komen we terug bij jou, met de chat. Thomas Walder, u bent wethouder bij de gemeente Deventer. Ook al gaat het in Davit redelijk goed, toch hebben ondernemers het ook heel erg zwaar. Het is best spannend wat er de komende maanden gaat gebeuren. Wat kunt u dan als gemeente Deventer doen?

00:29:43
Ja, wat we in Deventer doen is een ontzettend nauwe samenwerking opbouwen tussen het bedrijfsleven en de overheid. We hebben gezien dat we een zomer hebben die eigenlijk best goed verlopen is. Dat we als stad in staat geweest zijn om bezoekers en toeristen in de zomerperiode aan ons te binden, en dat was hard nodig. Om ook weer eventjes commercieel goed nieuws te hebben met elkaar en we zijn er nog lang niet. En die goede zomer is ook alleen maar gelukt dankzij de goede samenwerking en dankzij het feit dat we samen in de stad blijven investeren. Dat willen we ook blijven doen. Daarom hebben we als gemeente een fonds gevormd, het corona initiatief fonds, voor bijvoorbeeld ondernemers collectieve die samen mooie dingen willen organiseren in de coronatijd, want het zal niet vanzelf gaan in de herfst en de winter. We hebben allemaal nodig dat de stad aantrekkelijk blijft en omdat het niet vanzelf gaat ja, hebben we een fonds daarvoor opgericht om de samenwerking en initiatieven te stimuleren.

00:30:36
Kijk, dat is goed nieuws, toch?

00:30:38
Ja, ik merk ook ontzettend veel positieve reacties en je merkt alleen al doordat je als overheid aangeeft, wij zijn benieuwd naar jullie ideeën en wij willen ze meefinancieren dat dat dat in de relatie en in de enthousiasme en energie en passie die je bij ondernemers ziet opbloeien, dit doet ontzettend veel en daar ben ik heel blij mee.

00:30:53
Kijk nou, dan is eigenlijk de volgende vraag, misschien ook wel heel makkelijk, want we hebben daar is je hebt daarnet een animatie gezien over de Overijsselse retail aanpak. Daar staan acht instrumenten in met voorbeelden. Wat gaat dit dan Deventer helpen?

00:31:09
Ja, ik denk dat de aanpak van de retail in Deventer ook echt vraagt van een goede gecoödineerde aanpak. En het is belangrijk omdat vaak het individuele belang van een bedrijf, strijdig kan zijn met het collectieve belang. Bijvoorbeeld als het gaat waar we het net over hadden het verkleinen van winkelgebieden. Als je kijkt naar op centrum niveau, is dat compleet logisch en uitlegbaar. Als je dan inzoomed op die straatjes die het betreft die misschien hun retailfunctie gaan verliezen, dan wordt het ineens ontzettend pijnlijk. En op het moment dat je daar een goed onderbouwde gefundeerde aanpak doet, gebaseerd op kennis en feiten, dan durf ik dat gesprek wel aan te gaan.

00:31:43
En dat zou het dan ook kunnen betekenen dat je misschien wel sommige winkels moet helpen om hun bedrijf te beëindigen? Of is dat heel zwart?

00:31:50
Nou ja, kijk in een uiterst scenario als je zegt: we gaan echt bestemmingsplan technisch dat centreren van de stad afdwingen, dan zou dat moeten. Alleen dan zet je instrumenten in als overheid die je liever niet inzet. Maar soms kan het ook een bedrijf helpen, hé, als die al zelf al twijfelt dan ja, maar dan hoef ik niet als overheid de nekslag te geven. Ik denk dat een goed gesprek in combinatie met een centrummanager een overheid en een provincie, een goed gesprek meer kan doen dan het inzetten van overheidsmiddelen in het eventueel beëindigen van een bestemming.

00:32:21
Oké, en als je kijkt de instrumenten vanuit de Overijsselse retail aanpak, waar moet het aan voldoen wilt gaan werken, heb je daar een idee bij?

00:32:31
Ja, het moet aansluiten bij wat ondernemers zelf sowieso willen en ik merk ook over de jaren heen, als ik hoor hoe het vroeger ging dat ondernemers in Deventer ook steeds meer kijken naar elkaar en naar het collectief. Waar het vroeger dan wel eens was dat ieder strijd voor zichzelf, dat men nu ook ziet bijvoorbeeld de de markt. De warenmarkt dat die ook ziet dat zij afhankelijk zijn van een goedlopende horeca rondom die markt, en dat ook de detailhandel ziet dat hun klandizie ook komt van de hotels in de buurt. En ik denk dat op moment dat we het gevoel van gezamenlijkheid en dat je samen uiteindelijk van elkaar profiteerd, dat dat ervoor zorgt dat je die gesprekken rondom de retail aanpak een succes kan maken.

00:33:13
Kijk dus dan deondernemers collectieven aan de slag. Één van de instrumenten is daar dan zeer geschikt voor?

00:33:19
Ja, dat is zeer geschikt, alleen al omdat het als ondernemers eigenlijk helpt om verder te kijken dan hun eigen belang en uiteindelijk, als ze dat doen en gaan, voor het gezamenlijk belang. Is dat uiteindelijk het beste voor hun eigen belang.

00:33:31
Ja, ja, dat denk ik ook. Dank je wel, ik, Michiel Flooren. Je bent lector bij Saxion, wat is dat eigenlijk? Een lector.

00:33:40
Ja, een lector die doet onderzoek, onderzoek op basis van vragen die in de regio spelen. Dat kan op het niveau van een individu ondernemer zijn of een stad of een museum. En met dat onderzoek willen we ons onderwijs versterken, willen we de samenleving helpen en versterken, en willen we ook wat bijdragen aan de wetenschappelijke inzicht die we met elkaar delen. Dus dat zijn eigenlijk de kwaliteiten die een lector met onderzoek probeert toe te voegen: eigenlijk een professor met z’n schoenen en voeten in de klei. Praktijkgericht onderzoek, daar lig ik wakker van. En daar hoor ik zoveel vragen over dat ik meteen de kans aangrijp om aan te geven dat wij natuurlijk als saxion, met bijvoorbeeld een opleiding als ondernemer en retail management, de retailers van morgen opleiden. Het innovatief ondernemerschap met online marketing, maar ook met verstand van wat doet die gast en wat wil die bezoeker en wat wil die klant? Dus bruisende binnensteden wat Peter Brouwer ook al eerder zei he, bruisend. Dat is niet alleen de detailhandel, dat is ook het museum om de hoek. Dat zijn passende evenementen, wat best een uitdaging is met corona. Dat is ook veiligheid, maar is ook hoe vind je als gast eigenlijk de weg in de stad en ik noem dat eigenlijk verbijzonderen, verbinden en verdienen. Gebruik dat DNA van de plek, hier de Walstaat is een hele specifieke karakteristieke straat, en je ziet dat winkeliers met elkaar samenwerken om dat DNA van die straat, of soms van de stad of dorp, te benutten in hun marketing. In hun binding en contact, maar wat ik de andere collega’s al niet heb horen noemen, is verbinden met de klant, verbinden met de gast die de stad bezoekt. Gastvrijheid, retail, attracties, een aantrekkelijke binnenstad waar je makkelijk de weg vindt dat zijn de sleutels. Dus kennis en data, daar zijn lectoren van die met onderzoekers en studenten bijdragen om die nieuwe inzichten op te doen en te delen. Zo doen we nu in Tubbergen onderzoek voor een stel ondernemers. Die zeggen: samen met de centrummanager van Tubbergen, hoe doet mijn bedrijf het eigenlijk? Ben ik toekomst bestendig? Wat doe ik goed? Wat vergeet ik eigenlijk en hoe moet ik met de gast van morgen rekening houden? Dus wij zijn retail ook gaan zien als een, als niet alleen als een klant, maar ook een gast die een warm welkom verdient maar ook loyaal moet zijn naar die stad. En ik hoorde net van de wethouder van Raalte dat Raalte in staat is om met haar aanbod die loyaliteit heel hoog te houden. Want kiezen voor een nieuwe gast is één, maar een gast terug laten komen? Da’s ook slim.

00:36:04
Ja, want ik zag net he, één van de instrumenten is een ritueel practicum daar zagen we het logo van Saxion en Windesheim staan. Wat betekent dat dan? Want want dat is één van de instrumenten? Nou ja, Saxion staat er niet voor niks bij.

00:36:17
We heten, we noemen dat weleens fieldlabs. Dat zijn eigenlijk experimenten, proeftuinen waarmee wij vraagstukken uit de regio opzoeken. Dus die vraag van is Deventer voldoende complementair met bijvoorbeeld Raalte of Olst-Wijhe, is zo’n vraag. En in zo’n retail practicum kun je experimenten doen, kun je kijken, testen van: zou dit het antwoord zijn? Is een POP-up winkel een antwoord of is van bricks naar clicks hé, waarbij niet alleen de winkel, maar ook de online manier om je te presenteren, is dat altijd de oplossing? Of is de kwaliteit ook soms overtreffen van de verwachting van je klant, en liefst iets meer, en en dat is ook interessant, want als je dat overtreft die kwaliteit, dan komt die terug en dan vindt die jou bijzonder. Dus wij doen met de proeftuinen onderzoek naar wat werkt nu eigenlijk en dat is niet een vaste regel, dat zal in Deventer anders zijn dan in Oost of een andere plek.

00:37:11
Dus jullie kunnen maatwerk leveren per centrum door een retail practicum te starten en echt te kijken: wat is er nodig en welke vragen leven er om die verder te brengen?

00:37:20
En ja, de vragen van de ondernemer, maar ook de vragen van het museum, vragen van centrum managers, daar liggen wij wakker van als lectoren om praktijkgericht onderzoek terug naar die samenleving te brengen met studenten en onderzoekers.

00:37:33
Oké, dus ze kunnen Saxion en Windesheim benaderen als er vragen zijn. Hulp ligt klaar.

00:37:37
Heel graag, ja. Daar liggen wij echt wakker van. Dat doen we heel erg graag en ik denk dat bijzondere en verdienen ook nog wel een puntje is. Nieuwe business, circulariteit in 2050 is in Nederland circulair je ziet dat repair cafés opeens iets nieuws worden in binnensteden. Als Deventer kunnen we bijvoorbeeld leren van onze collega’s aan de overkant van de IJssel in Apeldoorn, die daar iets verder mee zijn dan in Deventer, dus ook de circulaire-economie maar ook de energietransitie die allemaal op ons afkomt ook voor die binnenstad kunnen we nu, als we in transitie zijn, meteen benutten en wij begeleiden die ondernemers en andere partijen daar heel graag bij. We doen ook mee met een leergang binnenstads management in Deventer. Daar weet Peter Brouwer alles van en daarin willen we ook onze verantwoordelijkheid nemen om de samenleving, maar daarmee die ondernemers en die partijen, die bruisende binnenstad echt verder te helpen.

00:38:33
Dat is weer een gebruik van Saxion. Ik heb nu een groep studenten onder me hoede die onderzoek doen hoe wij de studenten meer onderdeel kunnen uit laten maken van de stad. Achtenhalfduizend studenten heeft Saxion in Deventer en ik zie ze nooit. En als een keer een openlucht concert is, denk je: wauw, wat veel en wat brengen die een hoop bruisende energie de stad-in en de dag daarna zijn ze allemaal weg. Dus Saxion die levert nu kennis met studenten groepen over wat kunnen wij, als stad, verbeteren aan voorzieningen bijvoorbeeld, om die studenten naar de stad te trekken en daarvoor is het ontzettend fijn als je een hoge school hebt in je eigen gemeente.

00:39:06
Dus eigenlijk die hele retail aanpak die we net hebben gezien in de animatie. Die is al begonnen. Ja, we zijn aan de slag en misschien een vraag aan Peter Brouwer als binnenstadsmanager wat heeft het dan tot nu toe ervaren van de rol van de provincie? Want zijn deze acht instrumenten nu gloed nieuw? En gaan we nu beginnen, of zijn we eigenlijk al een hele tijd aan de slag?

00:39:29
Nou, als je kijkt naar de acht instrumenten. Ik denk dat ze met name tot stand zijn gekomen door heel veel te leren. Eigenlijk ik wil haast zeggen: dit zijn de acht tools die we eigenlijk met elkaar hebben geleerd in de afgelopen jaren al. Kijk, stadsbeweging Overijssel is niet nieuw. Daar zijn we denk ik nu drie, vier jaar mee aan de slag. Met een hele grote groep mensen hebben we geleerd en uiteindelijk uit de praktijk, en dat is denk ik heel belangrijk. Monique van Haaf zei toen straks al: we moeten gaan doen. Ik denk dat er nu acht instrumenten op tafel liggen. Waarvan we hebben geleerd in de afgelopen jaren, die we nu echt kunnen gaan doen. Het zijn echt instrumenten. Als we over een half jaar weer in deze ruimte aan tafel zitten, dat we al heel wat resultaten kunnen benoemen. We kunnen mogen aan de slag.

00:40:09
Oké, nu ben ik een ondernemer in Deventer kan ik dan een instrument kiezen? Word ik dan ook persoonlijk geholpen met één van die instrumenten?

00:40:18
Absoluut. Nou, ik hoop dat Michiel en zijn collega’s heel veel gaan wakker liggen. Ik hoop dat ik echt wallen onder de ogen ga zien van heel veel docenten bij saxion. Aan Deventer zal dat niet liggen. Michiel Flooren zei dat net al. Wij gaan een pilot draaien in Deventer met een ondernemers retailopleiding. Retail van de toekomst. Nou, dan gaan wij hier al starten. Nou, ondernemers, meld je aan morgen, dus daar staan we klaar voor. We kunnen van start de middelen en de ervaring is er ook, en dat gaan we samen met saxion oppakken.

00:40:47
Oké, ik hoorde net ook een heel mooi voorbeeld van de heer van moorsel die had het over saneren van plancapaciteit nu kwam die ook terug als één van die acht instrumenten. Is dat dan ook wat u ja blij maakt, is misschien een gek woord, maar wat in ieder geval goed voelt?

00:41:04
Ja, er zitten hele mooie instrumenten tussen waar en in in in gemeente nu, ja, die hebben we al als gevolg van Corona, maar natuurlijk ook de periode daarvoor zagen dat er de minder behoefte is aan retail, dat je dat is een, een ja, een mooi instrument, wat je kunt inzetten, waar je dus nog niet zozeer met bestaande winkeliers het gesprek aan moet gaan van wil jij misschien stoppen of verplaatsen, maar waar eigenlijk bij wijze van spreken op een plek waar nu leegstand is, niet gaat wachten tot die plek weer opnieuw wordt ingevuld met nieuwe retail, maar dat je gaat kijken van kan de bestemming veranderen en en wellicht ook functies toevoegen. Hé, want dat is natuurlijk het mooie integrale wat we vanuit de provincie zien. Vanuit de provincie zien we dat er ook een hele grote woningbouw opgave ligt en we naarstig opzoek zijn naar naar plekken waar je kunt wonen in deze provincie, één van… De mooiste provincie van Nederland, zeg ik altijd maar, en ja, dan, mensen willen hier heel graag wonen, maar d’r zijn gewoon te weinig plekken en d’r zijn te weinig plekken voor starters voor jongeren. Ja, en als je dan anderzijds ziet dat er plekken zijn waar waar nu een bestemming retail op ligt, maar dat er eigenlijk geen behoefte aan is, dan ja, denk dat daar kansen liggen om daar nu een stap in te zetten.

00:42:08
Kijk nou, dan is één van de instrumenten die geval ook aansluit bij uw behoefte, wat u aangaf. We gaan even terug naar Lieke, want ik had begrepen dat er al weer wat vragen waren in de chat.

00:42:19
Yes, dat klopt, Rene Vierkant vroeg iets over financiële ondersteuning bij het compacter maken van centra en Marcel Evers die vroeg zich af wat voor rol de provincie pakt bij regionale afstemming dus misschien is dat mooi samen te vatten: in in hoeverre pakt de provincie regie?

00:42:43
Kijk, dat is, denk ik, kan maar aan één persoon gesteld worden en dit is een mooie vraag voor mevrouw Van Haaf.

00:42:52
Ja, wij pakken wel zeker regie en dat doen we op heel verschillende manieren. Da’s niet alleen maar top-down da’s juist ook door op te halen. Wat is er nodig en dat doen we onder andere door centrummanager goede gesprekken te hebben, door met de gemeente goed af te stemmen, door onderzoeken te hebben. Hé van wat, wat moet er in de ene stad wel en de andere niet? Nou, je ziet dat gaf de heer van Morsel ook al aan. Je hebt ook de opgave om compacte centra neer te gaan zetten, om dus ook retail vierkante meters te laten verdwijnen en naar wonen of naar ander soortig werken. Wij doen daar onderzoek voor en wij helpen de gemeente ook om dat goed in beeld te brengen en kijken daarmee ook gelijk naar de regio. Welke plek heeft deze gemeente in de regio? Wat is dan wel of niet passend daarbij? Dus wij kijken daarvan wat meer afstand aan, maar wij gebruiken ook ons gewoon ons ruimtelijk instrument en dat is terecht wat de wethouder zegt als het laatste wat je echt in wil zetten. Maar goed beleid helpt al meesturen aan de voorkant en zodra iets aan leegstand is, hoef je niet inderdaad een een ondernemen te verplaatsen, maar kan je wel voorkomen dat het weer opnieuw ingevuld door hetzelfde wat je daar niet wil hebben. Financiële ondersteuning was ook nog even de vraag: financieel doen wij in verschilende programma’s mee. Vaak investeren we in de steden, in de centra’s met de gemeente, maar ook met met marktpartijen doen daarin mee. Dat zijn wat bredere programma’s dan de stadsbeweging is daar een goed voorbeeld. Dat draait nu zo’n vier jaar en één van de dingen die we vanuit de stadsbeweging doen en dat ze mede investeren in de centra is ook plaatsen inkopen voor de opleiding, voor stadsmanagers of binnenstadsmanager centrummanager zodat we ook daar gewoon hele goed gekwalificeerde mensen hebben zitten in elk centrum om te helpen kijken van: ja, wat is hier nou nodig en wat is op een andere plek nodig? En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dus wij doen op verschillende terreinen mee. Eind dit jaar, begin volgend jaar, zal vanuit de provincie ook weer een voorstel gaan komen voor een investering in ruimte, wonen en retail, en daar zitten natuurlijk ook weer de binnensteden bij. Daar zit ook de retail toekomst bij in. Daar zit ook de innovatie bij in dus dat is in de brede zin en we hebben in de coronatijd hebben wij wat investeringen versneld door crisis, of crisis arrangementen in te zetten, zodat er ook gelijk wat kon worden gedaan. Koop lokaal was daar één van de oplossingen in die Peter ook al heeft genoemd om zoveel mogelijk, ook in je eigen omgeving, je je boodschappen en je inkopen te doen voor de lokale ondernemers. Nou d’r is best heel veel vraag naar zien we. De coronatijd is nog niet voorbij, dus er zal binnenkort ook naar de staten een extra voorstel gaan om daar al mogelijkheden, financiële middelen naar voren te halen, zodat we kunnen gaan investeren.

00:45:28
Kijk, dat klinkt goed. Ja. Zijn er nog andere vragen, Lieke, in de chat?

00:45:35
Nou er is nog een opmerking: Nico van der Linden, die merkt, die merkt op wat ik mis in het instrumentarium zijn de best-practices van lokale ondernemers is misschien nog wel een interessante waar iemand een reactie op heeft.

00:45:49
Oké, best-practices voor lokale ondernemers, of die ook in één van die acht instrumenten terugkomt. De heer Bakker, mag ik u het woord geven?

00:45:58
Ja, dat mag. Tuurlijk. Nee, ik kijk, er zijn natuurlijk, heel veel ondernemers die die die gewoon goed ondernemen en en en daarin heel sterk zijn en ik denk dat we die ook misschien wel op een podium moeten hijsen om te laten zien van dat het niet allemaal allemaal kommer en kwel is, maar dat er gewoon ook heel veel goede ondernemers zijn die richting de toekomst kijken, soms andere producten en andere processen in gang hebben gezet om dan toch te kunnen ondernemen. En ik ben er wel van overtuigd dat dat dat soort ondernemers, innovatieve ondernemers, ook ook de toekomst hebben en die kunnen de bordjes verhangen en ja, als je dat niet kan, ja, dan heb je dat wel even moeilijk de komende tijd en ja, dat dat zal de toekomst uit moeten wijzen, hoe we gaan doen en ik denk dat dat Michiel Flooren, van Saxion daarin ook wel de de rol kan spelen om om daar die ondernemers ook ook bij te helpen.

00:46:48
Die aanvulling daarop. Wat Hans Bakker zegt, is leren door doen, wat Monique ook oproept, doen. En zien doen van collega’s en koplopers zoals we die vaak noemen, heel belangrijk. Dus benchmarken, wat zijn goede voorbeelden? Zijn die wel of niet te kopiëren of niet? Die zijn heel erg belangrijk, zodat we naast die koplopers ook de volgers organiseren die kunnen leren, want anders blijft het een feestje van koplopers alleen en dan is het ja, dan ga je je doel voorbij schieten.

00:47:13
Oké, is er nog een andere interessante vraag Lieke?

00:47:17
Nee, nee. Dat was het even voor dit moment.

00:47:17
Even voor dit moment, ik denk het leren. Nou, daar gaat het volgende filmpje misschien wel over, want we beginnen niet bij nul. De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Een mooi voorbeeld van een ondernemer waar net al voor opgeroepen werd. Hé, kunnen jullie voorbeelden laten zien? Is Wilmar Vlaskamp die het anders is, gaan doen. En dat zien we in het volgende filmpje.

00:47:49
Ik ben Wilmar, ik heb samen met Rogier Zuiderveld, onder andere Parkcafé Mees aan de rand van het centrum, in het park, op het vogel eiland en samen met mijn vrouw heb ik ook twee winkels in de binnenstad. Hoe wij onze ondernemingen vitaal houden, vooral in deze tijd, ja, is vernieuwen investeren ook in tijden als het wat minder gaat, in tijden van Corona dan moet je blijven investeren, want er komt altijd een moment dat het weer beter gaat. Niet alleen offline. We hebben fysiek een horecazaak, een fysieke winkel, maar daarbij hoort ook een goed digitaal platform en een goede webshop, goed social media kanaal, Instagram, Facebook en die drie dingen samen maakt dat je zaak een succes word. Wij hebben bij de provincie Overijssel gebruik gemaakt van de digitalisering voucher. Het is een hele leuke subsidie die ons als horeca zaak, maar ook als winkelier in de binnenstad helpt om net even dat stapje te maken. Niet alleen offline opereren met je fysieke zaak, maar ook juist online en als ik dan kijkt naar onze nieuwe zaak, Parkcafé Mees, gaat het over een online reserveringssysteem. Een kostbare investering, maar ik hoef hem niet alleen te doen en ik wil het juist nu doen, want we moeten juist nu die slag maken en als de provincie daar een handje bij helpt, is dat alleen maar positief. Ja, we zitten als ondernemers in de binnenstad, zijn we verenigd in het SDBM Stichting Deventer Binnenstadsmanagement. Daar zitten eigenlijk alle ondernemingen aangesloten die in de binnenstad zitten, je zit er verplicht bij, dat is zo afgesproken met de gemeente en de gemeente investeert jaarlijks een een flink bedrag en de ondernemer zelf ook. En juist dat we dingen samen oppakken in de stad maakt Deventer tot een een succes en vooral in dit jaar. We zien dat veel toeristen Deventer weten te vinden en ik denk, als we dat zo blijven doen, profiteren we naar de komende jaren ook van.

00:49:59
Een mooi voorbeeld van een ondernemer die het anders is gaan doen. We krijgen net uit de chat nog een tip mee die wij als groep ja kunnen oppakken. Er is ook een instrument dat heet ‘experts voor vraagstukken rond retail aanpak’ en eigenlijk kun je daar ook die mooie voorbeelden laten zien. Hé, dus door de experts in te zetten, natuurlijk als expert, maar ook eigenlijk die praktijkexpert die daaraan toegevoegd zou kunnen worden. Dus dank je wel vanuit de chat voor deze tip en die nemen we mee. We komen aan het eind van dit retail café en ik wil graag afsluiten met onze gastheer en gastvrouw, Hans Bakker en Monique van Haaf. Hans Bakker, als ik met u mag beginnen. Wat neemt u mee uit deze bijeenkomst?

00:50:50
Ja, wat ik meeneem aan deze bijeenkomst is dat dat we vooral de samenwerking moeten opzoeken en en hij wordt vaak genoemd, de gouden driehoek en ik denk dat dat ook de sleutel is voor het succes van binnensteden en of dat dan Deventer is, of dat Raalte is of welke andere plaatsen ook, organiseer je en zoek elkaar op, want ik denk dat je alleen dan ook samen verder komt.

00:51:12
Oké, en wat mogen we nu verwachten van de provincie en het RPO?

00:51:17
Nou, aan de slag. Ik bedoel, ja, dat is dat is misschien wel het motto van deze, van dit café dat we aan de slag moeten om vooral die toekomst bestendige winkelgebieden te realiseren, maar ook aan de slag om ondernemers te helpen bij innoverend het innoverend vermogen. Het versterken van ondernemerschap is daarin ook heel, heel belangrijk en misschien moeten we wel de zes C’s gaan invullen.

00:51:41
De zes C’s?

00:51:42
De zes C’s. Kent iemand de zes C’s? Compact, compleet, comfortabel, creatief, communicatie en ook concurrerend wat ook in die filmpjes wel naar voren kwam. En als je die zes C’s met elkaar invult, dan denk ik dat we dat we met elkaar een heel eind gaan komen. Zeker in Overijssel.

00:51:58
Dat past eigenlijk weer mooi bij het aan de slag traject, was één van de instrumenten, om maar eens te beginnen met de zes C’s, of niet?

00:52:04
Ja, als we die invullen dan denk ik dat we het samen heel erg goed doen met elkaar.

00:52:11
Oké, goede tip. Dus elk winkelcentrum kan nu aan de slag met de zes C’s en dan hebben we de eerste slag te pakken.

00:52:18
Ja, absoluut.

00:52:19
Kijk en Moniek van Haaf, wat neemt u mee uit deze bijeenkomst?

00:52:23
Vooral dat de bereidheid om nu ook gewoon echt vandaag al wat te gaan doen, er is. Er zijn al veel onderzoeken, er is veel geleerd, er is veel al met elkaar uitgeprobeerd samengewerkt. Nou ja, onderzocht, resultaten liggen er. Niet alleen van Overijsel maar ook landelijk. Die nemen we mee en we kunnen echt aan de slag en dat doen we in de provincie sowieso al. Het is al eerder genoemd, de omgevingsvisie maar en daarin ook het retail beleid, maar ook: hoe kijk je naar de steden aan? Dat gaat binnenkort richting de staten om te gaan kijken van: ja, wat willen we hier in besluiten voor nemen? En ik denk dat het niet alleen bij de provincie, de gemeente heb ik er ook gehoord bij de gemeente heel veel betrokkenheid is bij hun kernen, bij hun ondernemers, retail platform is aangesloten, onderwijs is aangesloten, denk ik, ja, hoe mooi wil je het hebben om vandaag ook al aan de slag te gaan en ook niet te bang te zijn, hé dat iets niet misschien gelijk het grootste succes is, maar wel gewoon al stappen kunnen zetten.

00:53:17
Ja, dat hoort bij innoveren hé, dat soms lukt het en soms mislukt het, maar je leert ervan. En daarna wordt het altijd beter.

00:53:24
Ja en we moeten met elkaar gewoon investeren. Dat heeft, dat gaat in tijd en dat gaat ook in financiële middelen.

00:53:29
Kijk, aan de slag, dat is in ieder geval wat ik hoor. Ja, meneer Bakker, heeft u dan nog voor ons een uitsmijter?

00:53:37
Een uitsmijter. Nou weet je, ik denk, ik denk dat de provincie Overijssel samen met het retail platform en alle mensen die d’rin zitten, wel een aanpak hebben gemaakt die dat aan de slag traject zeker kan vormgeven en ik spreek ook landelijke brancheorganisaties en die zeggen eigenlijk van, datgene wat er in Overijsel gebeurt, dat moet in de rest van Nederland ook gebeuren. Dus in die zin lopen we gewoon voorop en ik denk dat dat mooi is van Overijssel. Dat doen we vaker in Overijssel. Ook op met andere programma’s en deze aanpak op het gebied van retail en en binnensteden is daar zeker een mooi voorbeeld van. En ja, jullie kennen mij misschien een beetje van omdenken, ik hou van spreuken in het kader van omdenken en we zijn natuurlijk al aan de slag. Hé, dat werd al net gezegd, de stadsbeweging loopt al vier, vijf jaar ongeveer, denk ik wel. En mijn uitsmijter zou zijn: soms moet je het goede opgeven om voor het beste te gaan. En laat dat dan de toekomst zijn om met elkaar, de retail en Overijssel gewoon op de kaart te hebben en te houden.

00:54:43
Nou, dat zijn mooie woorden, volgens mij, dus we hebben iets goeds en het wordt nog beter.

00:54:48
Ja, absoluut.

00:54:48
Oké, Monique van Haaf mag ik dan u vragen om een soort laatste woord tot de kijkers in ieder geval te geven?

00:54:58
Ja en met veel plezier natuurlijk, en nog even bedankt voor het compliment. Dat wil ik toch nog wel even afgeven en wij willen onze kennis natuurlijk delen met alle provincies. Hé dat blijft staan! Als afsluiting van dit retail café wil ik in ieder geval meegeven dat wij altijd open staan voor de goede ideeën, voor de reacties en de suggesties zijn welkom. Fijn dat de chat ook gebruikt is en nou, ik hoop dat die ook de volgende keren wordt gebruikt. Volgens mij heb jij de planning voor de volgende retail cafés. Ik wil vooral iedereen hartelijk danken voor de bijdrage, voor de inzet en de tijd en ik zie uit naar het vervolg hiervan, want volgens mij gaat ons dit echt verder helpen.

00:55:35
Oké, dank je wel. Ik wil alle gasten hartelijk danken voor de bijdrage. Als u nog vragen of opmerking heeft over de Overijsselse retail aanpak, dan kunt u ze doorgeven op het webadres stadsbeweging.nl/retail. Maar ook als je aan de slag wil of je wil met ons in contact komen, dan kan dat ook op de website stadsbeweging.nl/retail. Volgende week donderdag is het volgende retail café in Zwolle en een week later op woensdag in Almelo. Dank jullie wel voor het kijken en op naar een prachtig retail najaar, voorjaar, met veel innovatie en dat we, ja, mooie dingen gaan doen. Aan de slag. Dank jullie wel.