Provincie Overijssel investeert 12,5 miljoen euro in de Overijsselse woonopgave 

Provincie Overijssel investeert 12,5 miljoen euro in de Overijsselse woonopgave 

Provincie Overijssel investeert 12,5 miljoen euro in de Overijsselse woonopgave 

De uitdagingen op de Nederlandse woningmarkt zijn groot. Dit geldt ook voor de provincie Overijssel.  We hebben de afgelopen jaren met onze partners in de Woonkeuken: het Rijk, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen intensief samengewerkt aan de Overijsselse woonopgave. We hebben met elkaar al veel bereikt, waaronder de bouw van 10.149 woningen in 2022 en 2023. Ruim 108% van onze minimale opgave.   

Samen bouwen we verder aan onze woonopgave van minimaal 42.300 extra woningen in de periode tot en met 2030. Tegelijkertijd zien we dat de behoefte aan een passende woning in Overijssel blijft stijgen, door inwoners uit Overijssel en ook van daarbuiten. Om ervoor te zorgen dat we deze (extra) behoefte kunnen huisvesten, hebben we een grotere ambitie: namelijk 60.000 extra woningen tot en met 2030. Waarbij de juiste woning op de juiste plek het uitgangspunt blijft.  

Provinciale Staten hebben ingestemd met het investeringsvoorstel voor de Overijsselse woonopgave. Daarin staan de woonambities die we samen met onze partners (gemeenten, het Rijk, woningcorporaties en marktpartijen) willen realiseren. Gedeputeerde Liesbeth Grijsen: “Met dit pakket kunnen we volop doorgaan met het bouwen aan een oplossing van het woningtekort. Dat doen we voor alle doelgroepen, van sociale huur tot koop en van starter tot oudere.” 

Provinciale Staten nam op 29 mei 2024 het besluit dat er voor de Overijsselse Woonaanpak 12,5 miljoen euro beschikbaar is voor: 

  • Netwerkaanpak: 1 miljoen euro. Overijssel heeft een ijzersterk netwerk “de Woonkeuken” van bouwers, ontwikkelaars, corporaties en overheden opgebouwd. Binnen deze     Woonkeuken zijn de lijntjes kort, delen we kennis, expertise en goede voorbeelden en wordt vooral hard gewerkt aan het uitvoeren van de Woondeals.

  • Bouwbrigade: 4,5 miljoen euro. Gemeenten zijn sleutelspeler bij het zorgen voor meer woningen. Via de Bouwbrigade ondersteunen we de gemeenten met ‘handjes’ en expertise op het gebied van beleidsvorming, vergunningverlening en omgevingsplannen. Daarnaast bieden we met een expertteam ‘Toekomstbestendig bouwen’ ondersteuning bij het realiseren van toekomstbestendige woningbouw. Het gaat hierbij o.a. om circulair, klimaatadaptief, natuurinclusief, energie- en waterbewust bouwen.  Voor meer info: overijsselseaanpak@overijssel.nl  
  • Een huis voor iedereen: 1 miljoen euro. Hiervoor zetten we samen met de zorgkantoren een ondersteuningsteam wonen en zorg op. We gaan met gemeenten en corporaties instrumenten ontwikkelen voor doorstroming. Ook monitoren we de betaalbaarheid van de woningbouw en aandacht voor jongeren en starters. 
  • Woonfaciliteit: 6 miljoen euro. Met de Woonfaciliteit hebben we een instrument waarmee we woningbouwprojecten financieel kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door garantstellingen of leningen, zodat projecten kunnen starten met bouwen.  

 Lees hier het volledige investeringsvoorstel.