Hoe vitaal zijn de Gelderse en Overijsselse centrumgebieden?

Hoe vitaal zijn de Gelderse en Overijsselse centrumgebieden?

Overzichtskaart van Overijssel en Gelderland. Alle gemeenten zijn aangegeven doormiddel van gekleurde cirkels in vijf kleuren. Donkergroen staat voor 'Zeer vitaal' en oranje voor 'Minst vitaal'

Dat is de vraag die wordt beantwoord in de onlangs gepresenteerde vitaliteitsbenchmark waarbij bureau Goudappel 125 centrumgebieden in beide provincies onderzocht. Met de benchmark krijgen de centrumgebieden een waardevol instrument in handen. Vitaliteit wordt daarin breder opgevat dan alleen economische prestaties. De indicatoren hebben betrekking op ruimtelijke kwaliteit, voorzieningenaanbod, bereikbaarheid, demografie en samenwerking. Het onderzoek levert niet alleen veel data op, maar ook inzicht in elkaar versterkende ontwikkelingen. Dat alles maakt het gemakkelijker om afgewogen beslissingen te nemen.

Wat is er toegevoegd?

In 2020 heeft Goudappel al een vergelijkbare benchmark uitgevoerd voor de Overijsselse centrumgebieden. Vanwege de gebleken toegevoegde waarde van dit onderzoek voor centrumgebieden is, in samenspraak tussen beide provincies, een totaaloverzicht gemaakt van alle Gelderse en Overijsselse centrumgebieden. Hierin is de data van de Overijsselse centra geactualiseerd en zijn enkele nieuwe indicatoren toegevoegd uit de Atlas Leefomgeving. . Het geeft een compleet en overzichtelijk beeld van de vitaliteit van alle centra.

Relevante data voor kansrijke ingrepen in een centrumgebied
De informatie geeft op 23 onderscheidende indicatoren inzicht in de vitaliteit per centrum. Dit is relevante data om te bepalen welke ingrepen kansrijk zijn om in de toekomst een vitaal centrum te behouden, waarin het voorzieningenniveau, ruimtelijke kwaliteit, samenwerkingsniveau en bereikbaarheid passend zijn binnen het toekomstperspectief per centrum. Zeker nu de corona-impact zijn weerslag kent op het consumentengedrag en daarmee op het functioneren van alle Nederlandse centrumgebieden.

Welke onderzoeken zijn nog meer interessant?

Naast genoemde vitaliteitsbenchmark van bureau Goudappel, heeft onderzoeksbureau I&O Research in 2019 in opdracht van de provincie een Koopstromenonderzoek (KSO) uitgevoerd en in januari van dit jaar een aanvullende coronaoplegger gepresenteerd. In de coronaoplegger wordt een beeld gegeven van de huidige en verwachte impact van de coronacrisis op het functioneren van de (belangrijkste) winkelgebieden. Met de diverse onderzoeken hebben centrumgebieden een aantal mooie sturingsinstrumenten in handen.

Meer weten?

Mocht u meer willen weten over de onderzoeken en/of behoefte hebben aan een toelichting, neem dan contact op met Tim van Huffelen (tvhuffelen@goudappel.nl, 06-50213577) of Guido Scheerder (gscheerder@goudappel.nl, 06-42990714) van onderzoeksbureau Goudappel. Ook kunt u contact opnemen met Koen Docter van provincie Overijssel (k.docter@overijssel.nl, 038 499 77 11).

Beeld: bureau Goudappel